Skip to content

Ako písať číslovky

Obsah článku

RNDr. Milan Fraňo, PhD. - SEO špecialista a web editor - wooacademy

O autorovi článku

RNDr. Milan Fraňo, PhD. – SEO špecialista a web editor wooacademy
RNDr. Milan Fraňo, PhD. - SEO špecialista a web editor - wooacademy

O autorovi článku

RNDr. Milan Fraňo, PhD. – SEO špecialista a web editor wooacademy

☕Páčil sa vám článok? Podporte nás likom na YouTube kanál alebo kúpou kávy.

Ako písať číslovky slovom?

Písanie čísloviek slovom v slovenčine má svoje pravidlá, ktoré sa líšia v závislosti od typu číslovky a od toho, či ju skloňujeme alebo nie.

Základné pravidlá čísloviek:

 • Neskloňované základné číslovky: Všetky základné číslovky v základnom tvare píšeme spolu, bez medzier. Napríklad: dvadsaťjeden, tristodvadsať, päťtisícpäťstopäťdesiatpäť. V zložitých prípadoch, pre lepšiu prehľadnosť, môžeme oddeľovať tisícky, stovky a desiatky s jednotkami. Napríklad: dvestopäťdesiattritisícštyristo dvadsaťosem (alebo dvesto päťdesiat tri tisíce štyristo dvadsať osem). Číslovky milión a miliarda sa píšu oddelene: jeden milión, dvesto miliónov, tri miliardy.
 • Skloňované základné číslovky: Pri skloňovaní základných čísloviek oddeľujeme jednotky od desiatok, stoviek a tisícok. Napríklad: v dvochstotisícich (dve stotisíce), s troma stovkami (tri stovky), siedmymi miliónmi (sedem miliónov).
 • Radové číslovky: V radových číslovkách tiež oddeľujeme jednotky od desiatok. V zložených radových číslovkách oddeľujeme aj tisícky a stovky. Napríklad: dvadsiaty prvý, stotridsiaty piaty, dvestoštyridsiaty siedmy.
 • Výnimky: Existuje aj niekoľko výnimiek z týchto pravidiel. Napríklad, číslovky dvadsať, tridsať a štyridsať sa skloňujú ako celok, bez oddeľovania jednotiek (v dvadsiatich, tridsiatich, štyridsiatich).

Aké druhy čísloviek poznáme?

V slovenčine poznáme päť základných druhov čísloviek:

 • Základné číslovky: Vyjadrujú počet vecí, napr. jeden, dva, tri, päť, desať, sto, tisíc.
 • Radové číslovky: Vyjadrujú poradie vecí v rade, napr. prvý, druhý, tretí, piaty, desiaty, stý, tisíci.
 • Druhové číslovky: Vyjadrujú druh alebo typ veci, napr. dvoje, troje, pätoro, desiatka, stovka, tisícka.
 • Násobné číslovky: Vyjadrujú násobok základnej číslovky, napr. dvakrát, trojnásobný, päťnásobný, desaťnásobný, stonásobný, tisícnásobný.
 • Zlomkové číslovky: Vyjadrujú časť celku, napr. polovica, tretina, štvrtina, pätina, desatina, stotina.

Skloňovanie a pravopis čísloviek sa riadi komplexnými pravidlami, ktoré sa líšia v závislosti od druhu číslovky a jej gramatického použitia. Pre podrobnejšie informácie o skloňovaní a pravopise čísloviek odporúčam preštudovať si pravidlá slovenského pravopisu alebo využiť online jazykové poradne.

Čo je kľúčové pri číslovkách?

Kľúčové vlastnosti čísloviek v slovenčine sa dajú zhrnúť do nasledovných bodov:

Funkcia:

 • Vyjadrujú počet: Hlavnou funkciou čísloviek je vyjadrovanie numerického množstva. Môžu označovať počet jednotlivých predmetov, poradie v rade, druh alebo typ veci, násobok základnej číslovky, či časť celku.
 • Kvantifikácia: Číslovky nám umožňujú kvantifikovať svet okolo nás a presne vyjadrovať numerické vzťahy medzi vecami.

Gramatika:

 • Skloňovanie: Väčšina čísloviek sa v slovenčine skloňuje podľa gramatických pádov a rodov, čím sa mení ich tvar a gramatická funkcia v rôznych vetných konštrukciach.
 • Pravopis: Pravopis čísloviek sa riadi komplexnými pravidlami, ktoré zahŕňajú spájanie slov, oddeľovanie jednotiek od desiatok, stoviek a tisícok, či používanie pomlčiek a medzier.
 • Druhy: V slovenčine existuje päť základných druhov čísloviek: základné, radov, druhové, násobné a zlomkové. Každý druh má svoje špecifické vlastnosti a gramatické pravidlá.

Význam:

 • Presnosť: Číslovky nám umožňujú presne vyjadrovať numerické informácie bez akéhokoľvek nejasnosti.
 • Logika: Vďaka číslovkám môžeme logicky uvažovať o numerických vzťahoch a riešiť matematické problémy.
 • Komunikácia: Číslovky sú neoddeliteľnou súčasťou bežnej komunikácie a umožňujú nám efektívne vyjadrovať kvantitatívne informácie v rôznych kontextoch.

Okrem týchto kľúčových vlastností je dôležité poznamenať, že:

 • Niektoré číslovky sa používajú aj ako príslovky (napr. dvakrát, trojnásobný) alebo prídavné mená (napr. dvojitý, trojitý).
 • Existujú aj iné druhy čísloviek, ako napr. neurčité, vzťahové a označovacie, ktoré sa používajú v špecifických kontextoch.
 • Pravidlá skloňovania a pravopisu čísloviek sa môžu zdať zložité, ale s trochou praxe a štúdia ich zvládnete bez problémov.

Najčastejšie chyby pri skladaní čísloviek

Skladanie čísloviek v slovenčine môže byť pre mnohých náročné, nakoľko existuje viacero pravidiel a výnimiek. Tu sú zhrnuté niektoré z najčastejších chýb, s ktorými sa stretávame:

1. Nesprávne spájanie slov:

 • Nesprávne oddelenie: Mnoho ľudí nesprávne oddeľuje jednotky od desiatok, stoviek a tisícok. Napríklad namiesto „dvadsaťjeden“ píšu „dvadsať jeden“. Správne je spájať slová dohromady.
 • Nesprávne použitie pomlčky: Písanie pomlčky medzi jednotkami a desiatkami je nesprávne. Písanie pomlčky je povolené len v zložených prídavných menách, ako napr. „dvadsaťpäťposchodový“.

2. Nesprávne skloňovanie:

 • Nesklonenie: Niektoré číslovky sa skloňujú, ale mnohí ich nesprávne skloňujú v rôznych pádoch. Napríklad namiesto „v dvochstotisícich“ hovoria „v dvochstotisícoch“.
 • Nesprávna koncovka: Pri skloňovaní zložených čísloviek dochádza k chybám v koncovkách. Napríklad namiesto „s troma stovkami“ hovoria „s tromi stovkami“.

3. Nesprávne použitie druhových čísloviek:

 • Zámena s základnými číslovkami: Mnohí ľudia si mýlia druhové číslovky so základnými číslovkami. Napríklad namiesto „dvoje nohavíc“ hovoria „dva nohavice“.
 • Nesprávna forma: Druhové číslovky sa tvoria pomocou prípon -oje, -oro, -ero, ale mnohí ľudia používajú nesprávne formy.

4. Nesprávne použitie radových čísloviek:

 • Nesprávna koncovka: Pri skloňovaní radových čísloviek dochádza k chybám v koncovkách. Napríklad namiesto „v dvadsiatom prvom storočí“ hovoria „v dvadsiatom prvom storočí“.
 • Nesprávne použitie s predložkami: Predložky sa pred radovú číslovku píšu s pomlčkou, ale mnohí ľudia pomlčku vynechávajú.

5. Nesprávne použitie zlomkových čísloviek:

 • Nesprávna forma: Zlomkové číslovky sa píšu s medzerou medzi čitateľom a menovateľom, ale mnohí ľudia medzeru vynechávajú.
 • Nesprávny pád: Zlomkové číslovky sa skloňujú v oboch častiach, ale mnohí ľudia skloňujú len čitateľ alebo menovateľ.

Kedy písať číslovky spolu a kedy oddelene?

Písanie čísloviek v slovenčine závisí od ich typu a grammatickej funkcie (či sú skloňované alebo nie). Tu je prehľad základných pravidiel:

Základné číslovky:

 • Neskloňované: V základnom tvare píšeme základné číslovky spolu, bez medzier.

Príklad: dvadsaťjeden, tristodvadsať, päťtisícpäťstopäťdesiatpäť.
V zložitých prípadoch, pre lepšiu prehľadnosť, môžeme oddeľovať tisícky, stovky a desiatky s jednotkami.

Príklad: dvestopäťdesiattritisícštyristo dvadsaťosem (alebo dvesto päťdesiat tri tisíce štyristo dvadsať osem).

 • Skloňované: Pri skloňovaní základných čísloviek oddeľujeme jednotky od desiatok, stoviek a tisícok.

Príklad: v dvochstotisícich (dve stotisíce), s troma stovkami (tri stovky), siedmymi miliónmi (sedem miliónov).

Radové číslovky:

V radových číslovkách tiež oddeľujeme jednotky od desiatok.
Príklad: dvadsiaty prvý, stotridsiaty piaty, dvestoštyridsiaty siedmy.
V zložených radových číslovkách oddeľujeme aj tisícky a stovky.

Príklad: dvadsiatytisíci prvý, stotisíci stotridsiaty piaty.
Výnimky:

Existuje aj niekoľko výnimiek z týchto pravidiel. Napríklad, číslovky dvadsať, tridsať a štyridsať sa skloňujú ako celok, bez oddeľovania jednotiek (v dvadsiatich, tridsiatich, štyridsiatich).

Číslovky milión a miliarda:

Číslovky milión a miliarda sa píšu oddelene: jeden milión, dvesto miliónov, tri miliardy.

O autorovi

RNDr. Milan Fraňo, PhD.

HEAD of SEO, web editor, co-founder wooacademy

Môj príbeh SEO špecialistu

seo-specialista-milan-frano

Zanechajte nám kontaktné informácie a pripravíme cenovú ponuku na mieru ?

Marketingové služby na mieru, ozvite sa!

Meno
Field is required!
Field is required!
Email
zadajte platnú emailovú adresu
zadajte platnú emailovú adresu
Telefónne číslo
Field is required!
Field is required!
doména
Field is required!
Field is required!
Správa
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!