Skip to content

Obsah článku

RNDr. Milan Fraňo, PhD. - SEO špecialista a web editor - wooacademy

O autorovi článku

RNDr. Milan Fraňo, PhD. – SEO špecialista a web editor wooacademy
RNDr. Milan Fraňo, PhD. - SEO špecialista a web editor - wooacademy

O autorovi článku

RNDr. Milan Fraňo, PhD. – SEO špecialista a web editor wooacademy

☕Páčil sa vám článok? Podporte nás likom na YouTube kanál alebo kúpou kávy.

⭐ Abstrakt

Asertivita je životná zručnosť, ktorá vám umožňuje efektívne komunikovať a presadzovať svoje záujmy s rešpektom k sebe samému aj k druhým.

Naučiť sa asertívne správanie vám môže pomôcť:

 • Zvýšiť sebavedomie a sebaúctu
 • Zlepšiť medziľudské vzťahy
 • Predchádzať konfliktom a efektívne ich riešiť
 • Lepšie zvládať stres a náročné situácie
 • Dosiahnuť svoje ciele a sny

Asertivita nie je o agresivite ani o pasivite. Je to o tom, že sa naučíte jasne a priamo vyjadrovať svoje potreby a pocity, rešpektovať potreby druhých a hľadať riešenia, ktoré sú prospešné pre obe strany.

Asertivita je zručnosť, ktorú sa môže naučiť každý. Naučiť sa asertívne správanie vám môže pomôcť žiť plnohodnotnejší a spokojnejší život.

Kľúčové slová: asertivita, komunikácia, sebapresadenie, rešpekt, sebavedomie, stres, spokojnosť, kurzy asertivity, knihy, cvičenie.

Čo je asertivita?

Asertivita je komunikačná zručnosť, ktorá umožňuje človeku vyjadrovať svoje myšlienky, pocity a potreby jasne, priamo a s rešpektom k sebe aj k druhým. Asertivita nie je o agresivite či presadzovaní sa na úkor iných, ale o hľadaní riešení, ktoré sú prospešné pre všetky zúčastnené strany.

Asertivita zahŕňa:

 • Sebapoznanie: Schopnosť rozpoznať a pochopiť svoje vlastné emócie, potreby a hodnoty.
 • Komunikácia: Jasné a priame vyjadrovanie svojich myšlienok a pocitov bez obviňovania alebo manipulácie.
 • Sebapresadenie: Schopnosť obhajovať svoje vlastné záujmy a potreby s rešpektom k druhým.
 • Rešpekt: Schopnosť vnímať a rešpektovať potreby a pocity druhých.
  Asertivita sa prejavuje v rôznych aspektoch života:
 • Komunikácia: Asertívny človek dokáže povedať „nie“ bez pocitu viny, vyjadriť nesúhlas a požiadať o to, čo potrebuje.
 • Riešenie konfliktov: Asertivita umožňuje hľadať kompromisné riešenia a vyhýbať sa pasívnemu či agresívnemu správaniu.
 • Sebarešpekt: Asertívny človek si je vedomý svojej hodnoty a má zdravú sebadôveru.

Výhody asertivity

 • Zlepšenie medziľudských vzťahov: Asertivita umožňuje budovať zdravé a rešpektujúce vzťahy s ostatnými.
 • Zvýšenie sebavedomia: Asertívny človek sa cíti komfortne vo svojej koži a dokáže sa presadiť.
 • Zníženie stresu: Asertivita umožňuje efektívne riešiť konflikty a zvládať stresové situácie.
 • Zvýšenie spokojnosti v živote: Asertivita umožňuje človeku dosahovať svoje ciele a žiť život v súlade so svojimi hodnotami.

Prejavy agresívneho, pasívneho a asertívneho správania

Agresívne správanie

 • Verbálne prejavy: Kričanie, urážanie, vyhrážanie sa, zhadzovanie, obviňovanie, sarkazmus, prerušovanie.
 • Neverbálne prejavy: Agresívny tón hlasu, stisnuté päste, napnuté svalstvo, hnevlivý pohľad, invázia do osobného priestoru.
 • Dôsledky: Poškodzuje medziľudské vzťahy, vyvoláva strach a nepriateľstvo,

Pasívne správanie

 • Verbálne prejavy: Tiché rozprávanie, vyhýbanie sa očnému kontaktu, súhlas s čímkoľvek, ospravedlňovanie sa za svoje potreby, neschopnosť povedať „nie“.
 • Neverbálne prejavy: Sklopený pohľad, sklesnuté ramená, zhrbené držanie tela, neisté gestá.
 • Dôsledky: Vedie k frustrácii, nespokojnosti a pocitu bezmocnosti, bráni dosahovaniu cieľov a presadzovaniu vlastných záujmov.

Asertívne správanie

 • Verbálne prejavy: Jasné a priame vyjadrovanie myšlienok a pocitov, používanie „ja“ výpovedí, rešpektovanie a počúvanie druhých.
 • Neverbálne prejavy: Otvorený pohľad, vzpriamené držanie tela, pokojný tón hlasu, priame gestá.
 • Dôsledky: Zlepšuje medziľudské vzťahy, umožňuje efektívnu komunikáciu a dosahovanie kompromisov, vedie k pocitu sebavedomia a spokojnosti.

 

Je dôležité poznamenať, že tieto správania sa nemusia prejavovať v čistej forme. V praxi sa môžeme stretnúť s kombináciou rôznych typov správania.

Naučiť sa asertívne správanie si vyžaduje čas a prax. Existuje mnoho kurzov a materiálov, ktoré vám s týmto procesom pomôžu.

Asertivita je dôležitá zručnosť pre každého, kto chce žiť plnohodnotný a spokojný život.

 

Ďalšie typy pre rozvoj asertívnej komunikácie

Okrem spomínaných typov správania (agresívne, pasívne a asertívne) existujú aj iné techniky a stratégie, ktoré vám pomôžu rozvíjať asertívnu komunikáciu:

1. Aktívne počúvanie:

 • Prejavte záujem o to, čo druhá osoba hovorí.
 • Používajte neverbálne signály, ako je prikývnutie a udržanie očného kontaktu.
 • Opakujte a parafrázujte to, čo ste počuli, aby ste sa uistili, že ste správne pochopili.

2. „Ja“ výpovede:

 • Vyjadrujte svoje myšlienky a pocity z vlastnej perspektívy.
 • Používajte formulácie ako „Ja cítim…“ alebo „Ja si myslím…“ namiesto obviňovania („Ty si…“) alebo zovšeobecňovania („Všetci…“).

3. Sebarešpekt:

 • Buďte si vedomí svojej hodnoty a stojte si za svojimi názormi.
 • Nebojte sa povedať „nie“ alebo vyjadriť nesúhlas.
 • Rešpektujte svoje vlastné potreby a hranice.

4. Empatia:

 • Snažte sa pochopiť perspektívu druhej osoby a rešpektujte jej pocity.
 • Vyhnite sa osobným útokom a sústreďte sa na vec.
 • Hľadajte riešenia, ktoré sú prospešné pre obe strany.

5. Asertivita v rôznych kontextoch:

 • Naučte sa aplikovať asertívne techniky v rôznych situáciách, ako sú pracovné stretnutia, rokovania, konflikty, či bežné medziľudské interakcie.
 • Prispôsobte svoj asertívny štýl konkrétnej situácii a osobe, s ktorou komunikujete.

Rozvoj asertívnej komunikácie je kontinuálny proces, ktorý si vyžaduje čas a úsilie. Avšak výsledky v podobe lepších medziľudských vzťahov, zvýšeného sebavedomia a pocitu kontroly nad svojim životom stoja za to.

 

Sú asertívny ľudia šťastní?

Neexistuje priamy a jednoduchý dôkaz, že asertívny ľudia sú automaticky šťastnejší. Asertivita je dôležitá zručnosť, ktorá môže prispieť k šťastiu v rôznych oblastiach života, ale nie je to jediný faktor.

 

Negatívne dôsledky asertivity

Negatívne dôsledky asertivity
Asertivita je dôležitá zručnosť, ktorá prináša mnoho benefitov, ale ako každá zručnosť, aj asertivita môže mať v niektorých prípadoch negatívne dôsledky.

Tu je prehľad potenciálnych negatívnych dôsledkov asertivity:

1. Agresivita:

 • Ak sa asertivita používa nesprávne, môže skĺznuť do agresivity.
 • Agresívne správanie môže poškodiť medziľudské vzťahy a vyvolať konflikt.

2. Sebectvo:

 • Asertivita sa niekedy môže zamieňať so sebectvom, ak sa človek príliš zameriava na presadzovanie vlastných záujmov a ignoruje potreby druhých.
 • Sebecké správanie môže viesť k izolácii a narušeniu medziľudských vzťahov.

3. Manipulácia:

 • Asertivitu je možné zneužiť na manipuláciu s druhými, ak sa používa na dosiahnutie cieľov bez ohľadu na spravodlivosť a etiku.
 • Manipulatívne správanie môže poškodiť dôveru a viesť k negatívnym emóciám.

4. Frustrácia:

 • Asertivita nie vždy vedie k dosiahnutiu želaného výsledku, čo môže viesť k frustrácii a sklamaniu.
 • Je dôležité mať realistické očakávania a uvedomiť si, že nie vždy je možné presadiť svoje záujmy.

5. Sociálne vylúčenie:

 • V niektorých prípadoch môže asertívne správanie viesť k sociálnemu vylúčeniu, ak sa človek stane príliš dominantným a neobľúbeným v skupine.
 • Je dôležité nájsť rovnováhu medzi asertivitou a ohľaduplnosťou k ostatným.

Je dôležité poznamenať, že tieto negatívne dôsledky sa vyskytujú len vtedy, ak sa asertivita používa nesprávne. Asertivita by sa mala používať s rešpektom k druhým a s ohľadom na spravodlivosť a etiku.

Pre optimálne využitie asertivity je dôležité:

 • Naučiť sa rozlišovať medzi asertivitou a agresivitou.
 • Zvážiť potreby a pocity druhých.
 • Nepoužívať asertivitu na manipuláciu s ostatnými.
 • Mať realistické očakávania.
 • Snažiť sa o budovanie zdravých a rešpektujúcich medziľudských vzťahov.

Asertivita je cenná zručnosť, ktorá môže priniesť mnoho benefitov do života človeka. Vedomé používanie asertivity s ohľadom na ostatných minimalizuje riziko negatívnych dôsledkov a umožňuje človeku presadzovať svoje záujmy zdravým a efektívnym spôsobom.

O autorovi

RNDr. Milan Fraňo, PhD.

HEAD of SEO, web editor, co-founder wooacademy

Môj príbeh SEO špecialistu

seo-specialista-milan-frano

Zanechajte nám kontaktné informácie a pripravíme cenovú ponuku na mieru ?

Marketingové služby na mieru, ozvite sa!

Meno
Field is required!
Field is required!
Email
zadajte platnú emailovú adresu
zadajte platnú emailovú adresu
Telefónne číslo
Field is required!
Field is required!
doména
Field is required!
Field is required!
Správa
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!