Skip to content

Litánie k duchu svätému

Obsah článku

RNDr. Milan Fraňo, PhD. - SEO špecialista a web editor - wooacademy

O autorovi článku

RNDr. Milan Fraňo, PhD. – SEO špecialista a web editor wooacademy
RNDr. Milan Fraňo, PhD. - SEO špecialista a web editor - wooacademy

O autorovi článku

RNDr. Milan Fraňo, PhD. – SEO špecialista a web editor wooacademy

☕Páčil sa vám článok? Podporte nás likom na YouTube kanál alebo kúpou kávy.

Litánie k Duchu Svätému sú modlitebná forma, ktorá sa skladá z radu výziev a odpovedí. Vznikli v stredoveku a sú obľúbené najmä v rímskokatolíckej cirkvi.

Litánie sa začínajú trojičným zvolaním „Pane, zmiluj sa nad nami. Kriste, zmiluj sa nad nami. Pane, zmiluj sa nad nami. Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami.“ Nasleduje slávenie Boha alebo svätca, ktorému je litánia venovaná.

Výzvy v litániách sú zvyčajne vyjadrené ako atribúty alebo vlastnosti Božie alebo svätého. Odpovede sú zvyčajne opakujúce sa výzvy „oroduj za nás“.

Litánie k Duchu Svätému sú modlitbou, ktorá oslavuje Ducha Svätého, tretiu osobu Najsvätejšej Trojice. Litánia vyzýva Ducha Svätého, aby prišiel a naplnil srdcia veriacich. Modlitba tiež prosí Ducha Svätého o pomoc a ochranu.

Krátka litánia k Duchu Svätému sa skladá len z troch výziev a odpovedí:

Duchu Svätý, príď!
Naplň srdcia svojich veriacich a zapáľ v nich oheň svojej lásky.
Otče z neba, pošli svojho Ducha a obnov tvárnosť zeme.
Táto krátka litánia je jednoduchým a účinným spôsobom, ako vyjadriť svoju lásku a oddanosť Duchu Svätému.

Litánie k Duchu Svätému

Pane, zmiluj sa nad nami.

Kriste, zmiluj sa nad nami.

Pane, zmiluj sa nad nami.

Otec v nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami.

Syn, Vykupiteľ sveta, Bože, zmiluj sa nad nami.

Duch Svätý, Bože, zmiluj sa nad nami.

Svätá Trojica, jeden Boh, zmiluj sa nad nami.

Duch Svätý, ktorý vychádzaš z Otca i Syna, zmiluj sa nad nami.

Duch Svätý, ktorý si dar Otca i Syna, zmiluj sa nad nami.

Duch Svätý, ktorý si život, múdrosť a láska, zmiluj sa nad nami.

Duch Svätý, ktorý si milosť, pokoj a radosť, zmiluj sa nad nami.

Duch Svätý, ktorý si dar proroctva, zmiluj sa nad nami.

Duch Svätý, ktorý si dar jazykov, zmiluj sa nad nami.

Duch Svätý, ktorý si dar uzdravenia, zmiluj sa nad nami.

Duch Svätý, ktorý si dar milosrdenstva, zmiluj sa nad nami.

Duch Svätý, ktorý si dar viery, nádeje a lásky, zmiluj sa nad nami.

Duch Svätý, ktorý si dar múdrosti, rozumu a sily, zmiluj sa nad nami.

Duch Svätý, ktorý si dar rady, pokory a čistoty, zmiluj sa nad nami.

Duch Svätý, ktorý si dar mieru, pokoja a jednoty, zmiluj sa nad nami.

Otče, ktorý posielaš Ducha Svätého, zmiluj sa nad nami.

Synu, ktorý posielaš Ducha Svätého, zmiluj sa nad nami.

Duchu Svätý, ktorý si poslaný Otcom i Synom, zmiluj sa nad nami.

Panna Mária, ktorá si prijala Ducha Svätého, oroduj za nás.

Svätý Jozef, ktorý si bol chránen Duchom Svätým, oroduj za nás.

Svätí apoštoli, ktorí ste boli naplnení Duchom Svätým, oroduj za nás.

Svätí mučeníci, ktorí ste boli posilnení Duchom Svätým, oroduj za nás.

Svätí otcovia, ktorí ste boli vedení Duchom Svätým, oroduj za nás.

Svätí učitelia, ktorí ste boli inšpirovaní Duchom Svätým, oroduj za nás.

Svätí misionári, ktorí ste boli poslaní Duchom Svätým, oroduj za nás.

Všetci svätí, ktorí ste boli naplnení Duchom Svätým, oroduj za nás.

Urob nás, Pane, poslušnými svojmu Duchu Svätému, aby sme mohli žiť v spojení s Tebou a s Tvojím Synom, Ježišom Kristom, na veky vekov.

Amen.

 

Krátka litánia k Duchu Svätému

Duchu Svätý, príď!

Naplň srdcia svojich veriacich a zapáľ v nich oheň svojej lásky.

Otče z neba, pošli svojho Ducha a obnov tvárnosť zeme.

Pane, zmiluj sa nad nami.

Kriste, zmiluj sa nad nami.

Duchu Svätý, zmiluj sa nad nami.

 

Čo su litánie k Duchu Svätému

Litánie k Duchu Svätému sú formou modlitby, ktorá sa používa v katolíckej cirkvi a niektorých iných kresťanských tradíciách. Táto modlitba je zvlášť zameraná na oslavu a prosbu o pomoc od Ducha Svätého, tretieho člena Svätej Trojice. Litánie sú sériou prosieb alebo invokácií, ktoré sú obvykle recitované spoločne v cirkvi alebo môžu byť tiež súčasťou osobnej modlitby.

Struktúra litánií je pomerne jednoduchá: začínajú invokáciou Boha, nasledujú prosby alebo invokácie k Duchu Svätému, pričom každá invokácia je zvyčajne zakončená štandardnou odpoveďou od zhromaždenia alebo osoby modliacej sa. Tieto invokácie môžu byť zamerané na rôzne aspekty alebo dary Ducha Svätého, ako sú múdrosť, porozumenie, rada, sila, vedomosť, nábožnosť a bázeň Božia.

Litánie k Duchu Svätému sú často používané počas liturgických slávností, ako je Pentekost (Zoslanie Ducha Svätého), pri duchovných obnovách, modlitbových stretnutiach alebo v iných momentoch, keď veriaci hľadajú špeciálne vedenie alebo posilnenie od Ducha Svätého. Sú to modlitby, ktoré pomáhajú veriacim hlbšie preniknúť do tajomstva Ducha Svätého a jeho pôsobenia v ich životoch.

 

Kedy sa spievajú litánie k Duchu Svätému?

Litánie k Duchu Svätému sa v katolíckej tradícii zvyčajne spievajú alebo recitujú pri špeciálnych príležitostiach, najmä počas liturgických období a slávností, ktoré sú zamerané na Ducha Svätého. Tu sú niektoré typické príležitosti, kedy sa môžu spievať alebo recitovať Litánie k Duchu Svätému:

 1. Pentekost alebo Zoslanie Ducha Svätého: Toto je hlavná slávnosť v liturgickom kalendári, ktorá sa zameriava na Ducha Svätého. Pentekost sa slávi päťdesiat dní po Veľkej noci a pripomína si zoslanie Ducha Svätého na apoštolov a na prvú cirkev.
 2. Birmovka (Sviatosť birmovania): Počas obradu birmovania, ktorý je sviatosťou zosilnenia Duchom Svätým, sa môžu spievať Litánie k Duchu Svätému, najmä počas prípravy a volania Ducha Svätého na kandidátov.
 3. Duchovné obnovy a modlitbové stretnutia: Litánie môžu byť tiež súčasťou duchovných obnôv, modlitbových stretnutí alebo iných momentov zameraných na hlbšie duchovné rast a prehĺbenie vzťahu s Duchom Svätým.
 4. Osobná modlitba a pobožnosti: Veriaci môžu tiež používať Litánie k Duchu Svätému ako súčasť svojej osobnej modlitbovej praxe, najmä keď hľadajú vedenie, múdrosť alebo posilnenie od Ducha Svätého.
 5. Špeciálne cirkevné služby a udalosti: Litánie sa môžu spievať aj počas špeciálnych cirkevných služieb alebo udalostí, ako sú duchovné semináre, workshopové stretnutia alebo iné zhromaždenia zamerané na duchovný život.

Litánie k Duchu Svätému sú teda flexibilnou a mocnou formou modlitby, ktorá sa dá prispôsobiť rôznym okolnostiam a potrebám veriacich.

 

Čo sú litánie

Litánie sú modlitebná forma, ktorá sa skladá z radu výziev a odpovedí. Vznikli v stredoveku a sú obľúbené najmä v rímskokatolíckej cirkvi.

Litánie sa začínajú trojičným zvolaním „Pane, zmiluj sa nad nami. Kriste, zmiluj sa nad nami. Pane, zmiluj sa nad nami. Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami.“ Nasleduje slávenie Boha alebo svätca, ktorému je litánia venovaná.

Výzvy v litániách sú zvyčajne vyjadrené ako atribúty alebo vlastnosti Božie alebo svätého. Odpovede sú zvyčajne opakujúce sa výzvy „oroduj za nás“.

Litánie sa môžu modliť jednotlivci alebo skupiny ľudí. Môžu sa modliť v kostole, doma alebo kdekoľvek inde.

Niektoré z najznámejších litánií sú:

Litánie k Božskému Srdcu Ježišovmu
Litánie k Panne Márii
Litánie k všetkým svätým
Litánie k Najsvätejšej Trojici

Litánie sú modlitebná forma, ktorá môže byť veľmi silná a účinná. Môžu nám pomôcť vyjadriť svoju lásku a oddanosť Bohu alebo svätcovi. Môžu nám tiež pomôcť prosiť o Božiu pomoc a ochranu.

 

Čo je Duch Svätý

Duch Svätý je jednou z troch osôb Svätej Trojice v kresťanskej teológii, spolu s Bohom Otcom a Ježišom Kristom. Duch Svätý je duchovná bytosť, ktorá symbolizuje Božiu prítomnosť a pôsobenie v svete a v životoch veriacich. Jeho úloha a význam sa môžu líšiť v rôznych kresťanských tradíciách, ale existujú niektoré spoločné aspekty:

 • Paraklet alebo Utiešiteľ: V Novom Zákone, najmä v evanjeliách podľa Jána, Ježiš hovorí o Duchu Svätom ako o „Parakletovi“ alebo „Utiešiteľovi“, ktorý príde k veriacim po Jeho odchode. Duch Svätý je chápaný ako prítomnosť, ktorá utieša, radí, posilňuje a pomáha veriacim.
 • Darca života a posvätenia: Duch Svätý je často spojený s procesom duchovného znovuzrodenia a posvätenia. Verí sa, že Duch Svätý dáva nový život a umožňuje veriacim rásť v duchovnej zrelosti a svätosti.
 • Inšpirátor a Vodca: Duch Svätý je považovaný za zdroj inšpirácie a vedenia. Veriaci hľadajú vedenie Ducha Svätého v rozhodnutiach, pochopení Písma a v živote viery.
 • Darca duchovných darov: Podľa Nového Zákona, najmä Prvého listu Korinťanom, Duch Svätý udeľuje rôzne duchovné dary, ako sú múdrosť, poznávanie, viera, uzdravovanie, zázraky, proroctvo, rozlišovanie duchov, hovorenie jazykmi a výklad jazykov.
 • Prítomnosť v sviatostiach: V katolíckej a pravoslávnej tradícii sa Duch Svätý považuje za kľúčového aktéra v sviatostiach, ako je krst, birmovanie a eucharistia.
 • Spolutvorca: V kresťanskej teológii sa tiež hovorí, že Duch Svätý bol aktívny pri stvorení sveta a pokračuje v jeho udržiavaní a obnove.

V rôznych kresťanských tradíciách sa môže chápanie a dôraz na úlohu Ducha Svätého líšiť, ale všeobecne je považovaný za zásadnú súčasť Božieho plánu pre ľudstvo a pre individuálny duchovný život veriacich.

O autorovi

RNDr. Milan Fraňo, PhD.

HEAD of SEO, web editor, co-founder wooacademy

Môj príbeh SEO špecialistu

seo-specialista-milan-frano

Zanechajte nám kontaktné informácie a pripravíme cenovú ponuku na mieru ?

Marketingové služby na mieru, ozvite sa!

Meno
Field is required!
Field is required!
Email
zadajte platnú emailovú adresu
zadajte platnú emailovú adresu
Telefónne číslo
Field is required!
Field is required!
doména
Field is required!
Field is required!
Správa
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!