Skip to content

Well-being – ako nástroj na ťahanie peňazí?

wellbeing

Obsah článku

RNDr. Milan Fraňo, PhD. - SEO špecialista a web editor - wooacademy

O autorovi článku

RNDr. Milan Fraňo, PhD. – SEO špecialista a web editor wooacademy
RNDr. Milan Fraňo, PhD. - SEO špecialista a web editor - wooacademy

O autorovi článku

RNDr. Milan Fraňo, PhD. – SEO špecialista a web editor wooacademy

☕Páčil sa vám článok? Podporte nás likom na YouTube kanál alebo kúpou kávy.

⭐ zhrnutie

Pojem „wellbeing“ môže byť skutočne používaný ako subjektívny buzzword, ktorý niektoré subjekty využívajú na vylákanie peňazí od tých, ktorí hľadajú spôsoby, ako zlepšiť svoju životnú pohodu. Keďže wellbeing obnáša rôzne aspekty ľudského života, vrátane fyzického zdravia, mentálneho stavu, finančnej situácie a sociálnych vzťahov, jeho subjektívna povaha umožňuje širokú interpretáciu. Tento fakt môžu niektorí využiť k svojmu prospechu, ponúkajúc „rýchle opravy“ alebo „zázračné riešenia“, ktoré sľubujú zlepšenie wellbeing, ale často sú nedostatočne podložené vedeckými dôkazmi alebo praktickou účinnosťou.

Prečo je to lákavé?

 • Rýchle riešenia: Ľudia často túžia po rýchlych a jednoduchých riešeniach svojich problémov. Ponuka okamžitého zlepšenia wellbeing bez potreby výrazných zmien v životnom štýle alebo bez dlhodobej práce na sebe samom je lákavá.
 • Subjektívne vnímanie úspechu: Keďže pocit „dobre byť“ je veľmi subjektívny, ľudia môžu byť ochotní vyskúšať rôzne prístupy, ktoré im sľubujú dosiahnutie ich ideálu pohody.
 • Marketing a prezentácia: Efektívne marketingové stratégie a presvedčivé prezentácie môžu ľudí presvedčiť, že ponúkané služby alebo produkty sú nevyhnutné pre ich wellbeing.

Pamätajte, že skutočné zlepšenie wellbeing je často proces, ktorý vyžaduje čas, úsilie a niekedy aj zmeny v životnom štýle, nie niečo, čo možno dosiahnuť prostredníctvom rýchleho fixu / kurzu alebo nákupu drahého produktu.

Čo je wellbeing?

Wellbeing, alebo „pohoda“, je široký pojem, ktorý sa týka celkovej kvality života a pocitu spokojnosti jednotlivca. Jeho definícia a interpretácia sa môže líšiť v závislosti od kultúrnych, sociálnych a individuálnych faktorov. V kritickom pohľade je dôležité uvážiť niekoľko aspektov:

 • Multidimenzionalita: Wellbeing nie je len o fyzickom zdraví alebo materiálnom blahobyte, ale zahŕňa aj psychickú pohodu, emocionálne zdravie, spokojnosť v osobnom a profesionálnom živote, ako aj sociálne a environmentálne faktory. Kritika môže poukázať na to, že v praxi sa často kládny dôraz len na niektoré z týchto aspektov, zatiaľ čo iné sú zanedbávané.
 • Subjektivita a kultúrne rozdiely: To, čo jedna osoba alebo kultúra považuje za dobrú pohodu, nemusí nutne zodpovedať pohľadu inej osoby alebo kultúry. Kritika sa môže týkať univerzálnych modelov wellbeing, ktoré ignorujú lokálne, kultúrne a individuálne rozdiely.
 • Komerzializácia wellbeing: Existuje riziko, že koncept wellbeing sa stane komoditou, ktorá sa dá kúpiť alebo predávať, čo vedie k proliferácii produktov a služieb tvrdiacich, že zvyšujú pohodu, bez vedeckého overenia ich účinkov. Kritici môžu argumentovať, že to odvádza pozornosť od systémových a sociálnych faktorov, ktoré majú na pohodu ľudí podstatne väčší vplyv.
 • Vplyv na verejnú politiku: Ako sa pojem wellbeing stáva populárnejším, môže ovplyvniť tvorbu politikov a rozdelenie zdrojov. Kritici môžu upozorňovať na to, že bez jasnej definície a merateľných ukazovateľov môže byť zneužitý k ospravedlneniu politikov, ktoré neprospievajú všeobecnej spoločenskej pohode.
 • Psychologizácia spoločenských problémov: Kritika sa môže taktiež zamerať na to, ako koncept wellbeing môže psychologizovať spoločenské a ekonomické problémy, predstavujúc ich ako individuálne výzvy alebo otázky osobnej zodpovednosti, namiesto toho, aby sa riešili ich korene na systémovej alebo sociálnej úrovni.

Wellbeing je teda komplexný a viacvrstvový koncept, ktorý vyžaduje kritickú reflexiu, aby sa zabezpečilo, že jeho aplikácia a interpretácia sú inkluzívne, etické a zamerané na skutočné zlepšenie kvality ľudského života.

 

História wellbeing

História pojmu wellbeing, alebo pohoda, je rozsiahla a mnohotvárna, od starovekých filozofických škôl až po moderné psychologické a sociálne vedy. Tento koncept sa vyvíjal v rôznych kultúrach nezávisle, čo viedlo k rôznorodým interpretáciám a aplikáciám v priebehu storočí. Pozrime sa na niektoré kľúčové míľniky v histórii wellbeing:

Staroveké civilizácie

 • Staroveké Grécko: Wellbeing (eudaimonia) bol kľúčovým pojmom v gréckej filozofii, najmä u Aristotela, ktorý ho chápal ako dosiahnutie najlepšieho života prostredníctvom cnosti a rozumného konania. Eudaimonia sa týkala nie len momentálnej spokojnosti, ale celoživotného usilovania o cieľavedomý a etický život.
 • Stoicizmus a Epicureizmus: Tieto školy sa zaoberali otázkami, ako dosiahnuť duševný pokoj a spokojný život napriek vonkajším okolnostiam. Stoici zdôrazňovali kontrolu nad vlastnými reakciami a súlad s prírodou, zatiaľ čo epicurejci kládli dôraz na jednoduchosť a pôžitky bez bolesti.

Stredovek

 • Kresťanský pohľad: V stredoveku bola pohoda často spojená s duchovným životom a stretnutím s Bohom. Cieľom života bolo dosiahnuť nebeskú blaženosť, pričom zemský život bol vnímaný ako príprava na posmrtné bytie.
  Obdobie osvietenstva
 • Utilitarizmus: V 18. a 19. storočí filozofi ako Jeremy Bentham a John Stuart Mill rozvinuli utilitarizmus, ktorý videl kľúč k spoločenskej pohode v maximalizácii potešenia a minimalizácii bolesti pre najväčší počet ľudí. Tento prístup mal veľký vplyv na rozvoj sociálnych a ekonomických politík.
  Moderná doba
 • Psychológia: V 20. storočí sa významne rozvinuli psychologické teórie wellbeing, vrátane teórie sebaaktualizácie Abrahama Maslowa a pozitívnej psychológie Martina Seligmana, ktoré sa zameriavajú na rozvoj osobných silných stránok a pozitívnych skúseností.
  Sociálne vedy: Tieto vedy prispeli k rozšíreniu konceptu wellbeing na sociálne determinanty zdravia, ako sú vzdelanie, zamestnanie, príjem, sociálne väzby a environmentálne faktory.

Súčasnosť

V dnešnej dobe je koncept wellbeing predmetom interdisciplinárneho záujmu, zahŕňajúceho psychológiu, sociológiu, ekonómiu, medicínu a verejnú politiku. Výskum sa zameriava nielen na individuálne aspekty pohody, ale aj na širšie sociálne a environmentálne faktory. Rastúci dôraz sa kladie na udržateľný rozvoj a spôsoby, ako podporiť pohodu nielen jednotlivcov, ale aj spoločností a planéty ako celku.

História wellbeing teda ukazuje jeho evolúciu od individuálnych filozofických konceptov k integrácii do sociálnych systémov a politík, s rastúcim dôrazom na komplexné a viacrozmerné pochopenie pohody. Tento trend reflektuje uznávanie toho, že wellbeing je viacvrstvový fenomén, ovplyvnený širokým spektrom faktorov, od osobných pocitov šťastia a spokojnosti po globálne environmentálne a sociálno-ekonomické podmienky.

 

Globálna perspektíva a udržateľný rozvoj

V posledných desaťročiach sa koncept wellbeing stal dôležitou súčasťou diskusie o udržateľnom rozvoji. Organizácie ako Organizácia Spojených národov (OSN) začleňujú indikátory wellbeing do svojich cieľov udržateľného rozvoja (SDGs), čo poukazuje na dôležitosť zabezpečenia, aby ekonomický rast a rozvojové iniciatívy boli vyvážené so zachovaním prírodných zdrojov a zlepšovaním kvality života pre všetkých.

Technológia a digitálny vek

Rozvoj technológií a digitálneho veku priniesol nové výzvy i príležitosti pre koncept wellbeing. Z jednej strany technológia ponúka nástroje na monitorovanie zdravia, osobný rozvoj a lepšiu prístupnosť informácií, čo môže pozitívne prispievať k pohode jednotlivcov. Z druhej strany však existujú obavy týkajúce sa digitálneho vyčerpania, straty súkromia a negatívnych dopadov sociálnych médií na psychické zdravie.

Kritický pohľad a budúcnosť

Hoci je koncept wellbeing široko akceptovaný a propagovaný, existuje aj kritický diskurz, ktorý poukazuje na potrebu ďalšieho prehĺbenia jeho pochopenia a aplikácie. Tento diskurz zahŕňa otázky spravodlivého rozdelenia zdrojov, inkluzívnosti a udržateľnosti, ako aj kritiku komercializácie a superficiality niektorých prístupov k wellbeing.

Pohľad do budúcnosti wellbeing zahŕňa pokračujúci výskum a diskusiu o tom, ako môžu byť politiky a prístupy navrhnuté tak, aby podporovali skutočnú pohodu pre všetkých, pri zohľadnení rozmanitosti individuálnych a kultúrnych rozdielov. Bude to vyžadovať multidisciplinárny prístup, ktorý spája vedecké poznatky s filozofickými a etickými úvahami, ako aj zapojenie komunít a jednotlivcov do rozhodovacieho procesu.

História wellbeing teda odhaľuje jeho hlboké korene v ľudskej snahy o porozumenie a dosahovanie kvalitného života. Výzvy a príležitosti, ktoré pred nás stavia súčasnosť a budúcnosť, nám pripomínajú, že cesta k dosiahnutiu skutočnej pohody je neustálym procesom učenia, adaptácie a spoločného úsilia.

Ako sa dá zneužiť wellbeing?

Well-being, alebo duševná pohoda, sa stáva čoraz dôležitejšou témou v modernej spoločnosti. Žiaľ, s rastúcim záujmom o well-being sa zvyšuje aj riziko jeho zneužitia. Tu je niekoľko príkladov:

 • Dezinformácie: Internet a sociálne médiá sú plné dezinformácií o well-beingu. Ak nie ste kriticky zmýšľajúci, môžete ľahko uveriť klamlivým informáciám a nasledovať rady, ktoré vám v konečnom dôsledku skôr ublížia ako pomôžu. Napríklad niekto môže propagovať zázračnú diétu alebo výživový doplnok, ktorý sľubuje dokonalé zdravie, avšak v skutočnosti nemá žiadny vedecký základ.
 • Nadmerná komercializácia: Priemysel well-beingu je rozsiahly a rýchlo rastúci. Niektoré spoločnosti zneužívajú túžbu ľudí po lepšom živote a predávajú im produkty a služby, ktoré v skutočnosti nepotrebujú. Napríklad drahý fitness náramok vám automaticky nezaručí zdravie.
 • Vyhorenie v práci: Na pracoviskách sa stále viac kladie dôraz na well-being, avšak niekedy ho firmy zneužívajú na to, aby odviedli pozornosť od skutočných príčin stresu na pracovisku. Napríklad firma môže zaviesť jogu na pracovisku, aby sa zamestnanci cítili lepšie, avšak pritom nerieši problémy ako je nadmerná pracovná záťaž alebo toxická pracovná atmosféra.

Ako sa chrániť pred zneužitím well-beingu:

 • Buďte kritickí: Neverte všetkému, čo čítate alebo počujete o well-beingu. Overte si informácie z dôveryhodných zdrojov, ako sú vedecké štúdie alebo odborné publikácie.
  Sústreďte sa na to, čo je pre vás dôležité: Neexistuje univerzálny recept na well-being. To, čo funguje pre jedného človeka, nemusí fungovať pre druhého. Experimentujte a zistite, čo vám prináša radosť a pokoj.
 • Nebojte sa požiadať o pomoc: Ak si nie ste istí, ako zlepšiť svoj well-being, obráťte sa na odborníka, ako je psychológ alebo terapeut.
  Well-being je dôležitý pre zdravý a plnohodnotný život. Je však dôležité, aby ste sa k nemu pristupovali s rozvahou a chránili sa pred jeho zneužitím.

 

Princíp wellbeing

1. Holistický prístup:

Well-being zahŕňa fyzické, mentálne, emocionálne a sociálne zdravie. Všetky tieto aspekty sú prepojené a ovplyvňujú sa navzájom. Starostlivosť o jedno z nich má vplyv aj na ostatné.

2. Zmysel a cieľ:

Mať pocit zmyslu a cieľa v živote je pre well-being kľúčové. Dáva nám to motiváciu a pomáha nám prekonávať výzvy.

3. Pozitívne vzťahy:

Silné a podporujúce vzťahy s rodinou, priateľmi a komunitou sú nevyhnutné pre pocit spolupatričnosti a šťastia.

4. Se認知 (rě-zhī) (poznanie):

Poznanie seba samého je dôležité pre rozvoj well-beingu. Zahrňuje to pochopenie vašich myšlienok, emócií, silných stránok a slabín.

5. Všímavosť:

Všímavosť je prax bytia prítomný v danom okamihu a uvedomovania si svojich myšlienok a pocitov bez úsudku. Pomáha nám zvládať stres a zlepšuje psychickú pohodu.

6. Zdravý životný štýl:

Stravovanie sa zdravo, pravidelné cvičenie a dostatok spánku sú dôležité pre fyzické zdravie, ktoré následne ovplyvňuje aj mentálne a emocionálne zdravie.

7. Rast a rozvoj:

Rozvíjanie nových zručností, učenie sa a skúšanie nových vecí je dôležité pre pocit zmysluplnosti a sebarealizácie.

8. Reziliencia:

Schopnosť zvládať výzvy a prekonávať ťažké obdobia je pre well-being nevyhnutná.

9. Pozitívny prístup:

Udržiavanie si pozitívneho pohľadu na svet a zameriavanie sa na dobré veci v živote má pozitívny vplyv na duševné zdravie.

10. Sebeúcta:

Učenie sa akceptovať seba samého a mať o sebe dobrý pocit je kľúčové pre psychickú pohodu.

Tieto princípy vám môžu pomôcť na ceste k lepšiemu well-beingu. Je však dôležité pamätať, že cesta k well-beingu je individuálna. To, čo funguje pre jedného človeka, nemusí fungovať pre druhého. Experimentujte a nájdite, čo vám pomáha cítiť sa najlepšie.

Funguje wellbeing?

Účinnosť wellbeingu závisí od toho, ako ho definujete a čo od neho očakávate.

Pozitívne účinky:

 • Výskum naznačuje, že praktiky zamerané na well-being môžu mať mnoho výhod.
 • Môžu pomôcť znížiť stres, ** zlepšiť náladu**, zvýšiť produktivitu a posilniť imunitu.
 • Silný dôraz sa kladie aj na prevencia psychických a fyzických zdravotných problémov.
 • Môže to viesť k lepšiemu vzťahovému životu a vyššej kvalite života celkovo.

Je potrebné mať realistické očakávania:

 • Well-being nie je zázračný liek, ktorý vyrieši všetky vaše problémy.
  Je to skôr proces než cieľ.
 • Zlepšenie wellbeingu si vyžaduje čas a úsilie.
 • Niektoré praktiky fungujú lepšie pre niektorých ľudí ako pre iných.

Celkovo existuje množstvo dôkazov o tom, že praktiky zamerané na well-being môžu mať pozitívny vplyv na zdravie a šťastie. Ak hľadáte spôsoby, ako sa cítiť lepšie a žiť plnším životom, určite stojí za vyskúšanie vyskúšať niektoré z týchto stratégií.

Výskumy wellbeing

Áno, existuje mnoho výskumov, ktoré podporujú účinnosť praktikovania wellbeingu. Tu sú niektoré oblasti, na ktoré sa výskumníci zameriavajú:

1. Zníženie stresu:

Mindfulness meditácia, joga a progresívna svalová relaxácia sú techniky, ktoré sa ukázali byť účinné pri znižovaní stresu a úzkosti https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7287297/.

2. Zlepšenie nálady:

Pravidelné cvičenie, trávenie času v prírode a praktikovanie vďačnosti sú spojené so zlepšením nálady a znížením príznakov depresie https://www.mind.org.uk/media-a/4704/guide_01.pdf.

3. Zvýšenie produktivity:

Dostatočný spánok, zdravé stravovanie a organizovanie času sú faktory, ktoré môžu zlepšiť vašu koncentráciu a produktivitu https://www.sleepfoundation.org/sleep-hygiene/good-sleep-and-job-performance.

4. Posilnenie imunity:

Výskum naznačuje, že praktiky znižujúce stres a zdravý životný štýl môžu posilniť váš imunitný systém a zlepšiť odolnosť voči chorobám https://www.webmd.com/vaccines/video/destress-for-a-healthy-immune-system.

5. Prevencia zdravotných problémov:

Celkovo zdravý životný štýl, ktorý zahŕňa zdravé stravovanie, pravidelné cvičenie a dobré spánkové návyky, môže pomôcť predchádzať chronickým ochoreniam, ako sú srdcové choroby, cukrovka a niektoré druhy rakoviny https://www.cdc.gov/chronicdisease/index.htm.

Wellbeing ako buzzword šarlatánov a wellbeing kurzov

Wellbeing, alebo v slovenčine „pohoda“ či „dobrá životná kondícia“, sa stal populárnym pojmom v mnohých oblastiach, vrátane pracovného prostredia, osobného rozvoja a zdravotníctva. Hoci koncept wellbeing môže mať hlboký a legitímny význam, zameraný na zlepšenie kvality života a celkového zdravia jednotlivca, je pravda, že niektorí poskytovatelia kurzov a služieb môžu tento trend zneužívať.

Šarlatánstvo spojené s wellbeingom a rôznymi kurzami alebo „terapiami“ sľubujúcimi rýchle a jednoduché riešenia na dosiahnutie šťastia a zdravia môže byť problémom. Títo poskytovatelia môžu využívať neoverené metódy alebo predávať produkty bez vedeckej podpory, čo môže mať za následok stratu času a peňazí pre dôverčivé osoby.

Tu je niekoľko odporúčaní, ako sa vyhnúť šarlatánom v oblasti wellbeing:

 • Vyhľadajte vedeckú podporu: Skutočné metódy na zlepšenie wellbeing by mali byť podložené vedeckými štúdiami alebo mali byť časťou uznávanej terapeutickej praxe.
 • Opatrnosti pri rýchlych riešeniach: Zlepšenie osobného wellbeing často vyžaduje čas a úsilie. Ponuky rýchlych riešení s minimálnym úsilím by mali byť považované za červenú vlajku.
 • Pozrite si kvalifikácie poskytovateľa: Overte si vzdelanie a kvalifikácie osoby alebo organizácie, ktorá kurz alebo službu ponúka.
 • Buďte skeptickí voči vysokým nárokom: Ak niečo znie príliš dobre, aby to bolo pravdivé, pravdepodobne to tak aj je.

Kľúčom je byť informovaný a opatrný, najmä keď ide o investovanie do produktov alebo služieb sľubujúcich zlepšenie wellbeing. Vždy hľadajte transparentnosť a dôveryhodné zdroje informácií.

O autorovi

RNDr. Milan Fraňo, PhD.

HEAD of SEO, web editor, co-founder wooacademy

Môj príbeh SEO špecialistu

seo-specialista-milan-frano

Facebook hodnotenia.

Naplánuj si konzultáciu
s našimi profesionálmi.

grafik-wooacademy

Art Director – grafika & fotky & videá

Roman_konzultacia

Senior social ads specialist  – social marketing

facebook partner

Facebook marketing partner – social marketing

seo-webináre-wooacademy

HEAD of SEO a web editor – weby & SEO

Zanechajte nám kontaktné informácie a pripravíme cenovú ponuku na mieru ?

Marketingové služby na mieru, ozvite sa!

Meno
Field is required!
Field is required!
Email
zadajte platnú emailovú adresu
zadajte platnú emailovú adresu
Telefónne číslo
Field is required!
Field is required!
doména
Field is required!
Field is required!
Správa
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!