Skip to content

Zachej – z malého colníka veľký nasledovník Ježiša

Obsah článku

RNDr. Milan Fraňo, PhD. - SEO špecialista a web editor - wooacademy

O autorovi článku

RNDr. Milan Fraňo, PhD. – SEO špecialista a web editor wooacademy
RNDr. Milan Fraňo, PhD. - SEO špecialista a web editor - wooacademy

O autorovi článku

RNDr. Milan Fraňo, PhD. – SEO špecialista a web editor wooacademy

☕Páčil sa vám článok? Podporte nás likom na YouTube kanál alebo kúpou kávy.

⭐ Zachej zhrnutie

Evanjelium Lukáša nám rozpráva príbeh Zacheja, colníka zJericha, ktorý sa zo začiatku javí ako nepravdepodobný hrdina. Colníci boli v židovskej spoločnosti všeobecne nenávidení a Zacheus bol navyše hlavným colníkom, čo znamená, že si zrejme nahromadil bohatstvo na úkor bežných ľudí.

Napriek tomu Ježiš vyhľadá Zacheja a pozve ho na návštevu. Tento čin milosti dramaticky zmení Zachejov život. Vďaka stretnutiu s Ježišom Zacheus prejde hlbokou premenou, verejne vyznáva svoje hriechy a zaviaže sa k náprave.

Zacheov príbeh je mocné svedectvo o Božej milosti a moci premeny. Ukazuje nám, že Boh je ochotný odpustiť a prijať aj tých, ktorí sú považovaní za hriešnikov a vyvrheľov spoločnosti. Zachej je tiež inšpiráciou pre všetkých, ktorí hľadajú odpustenie a zmenu vo svojom živote.

 

Príbeh Zacheja, malého colníka z Jericha, nám ponúka inšpiratívny príklad Božej milosti a moci premeny. Stretnutie s Ježišom prinieslo do Zachejovho života radikálne zmeny a ukázalo nám, že Boh dokáže premeniť aj tých najnepravdepodobnejších ľudí.

Zachej bol nenávidenou postavou v židovskej spoločnosti. Colníci boli vnímaní ako kolaboranti s Rimanmi a zneužívali svoje postavenie na obohacovanie sa na úkor bežných ľudí. Zachej bol obzvlášť nechutný colník, ktorý z ľudí zdierala nadmerné dane.

Jedného dňa sa Ježiš prechádzal cez Jericho a veľký dav ho sprevádzal. Zachej, túžiaci vidieť Ježiša, vyšplhal na strom. Ježiš prechádzal okolo a keď ho uvidel, oslovil ho: „Zachej, zostúp dole, lebo dnes musím prebývať v tvojom dome.“ (Lukáš 19:5)

Zachej bol ohromený Ježišovým záujmom oňho a s radosťou ho privítal vo svojom dome. Mnoho ľudí z davu sa nad Ježišovým rozhodnutím pozývať colníka do domu hnevalo. Zachej však v Ježišovej prítomnosti zažil hlbokú premenu. Vstal a povedal Ježišovi: „Pane, polovicu svojho majetku dám chudobným a ak som niekoho okradol, vrátim mu štvornásobne.“ (Lukáš 19:8)

Ježišova odpoveď bola jasná: „Dnes prišlo spasenie do tohto domu, lebo aj tento muž je synom Abraháma. Lebo Syn človeka prišiel, aby hľadal a zachránil to, čo sa stratilo.“ (Lukáš 19:9-10)

Zachejov príbeh nám pripomína, že Boh miluje každého človeka bez ohľadu na jeho minulosť či spoločenské postavenie. Ježiš prišiel na zem, aby hľadal a zachraňoval stratených. Zachej, malý colník z Jericha, sa stal príkladom Božej milosrdnej lásky a moci premeny.

 

Čo sa môžeme naučiť z Zachejovho príbehu:

 • Boh miluje každého človeka, bez ohľadu na jeho minulosť či spoločenské postavenie.
 • Ježiš prišiel na zem, aby hľadal a zachraňoval stratených.
 • Stretnutie s Ježišom môže priniesť do nášho života radikálne zmeny a premenu.
 • Boh je vždy pripravený odpustiť nám a dať nám nový život, ak sa úprimne kajáme.
 • Nikdy nie je neskoro obrátiť sa k Bohu a žiť podľa jeho učenia.

Zachejov príbeh nás povzbudzuje, aby sme s otvoreným srdcom hľadali Božiu milosť a nechali sa premeniť jeho láskou. Boh je vždy pripravený prijať nás s otvorenou náručou a dať nám nový život, ak sa k nemu obrátime s vierou a pokorou.

 

Životopis Zacheja

Zatiaľ čo Biblia nám neposkytuje kompletný životopis Zacheja, môžeme z evanjelia Lukáša (19:1-10) vytvoriť základný obraz jeho života:

Pôvod a povolanie:

 • Zachej bol Žid žijúci v meste Jericho.
 • Pôsobil ako hlavný colník pre rímsku nadvládu, čo znamenalo, že bol zodpovedný za zber daní od Židov.

Postavenie v spoločnosti:

 • Colníci boli v židovskej spoločnosti všeobecne nenávidení, pretože ich vnímali ako zradcov a spolupáchateľov Rimanov.
 • Zacheus je výslovne označený ako „hlavný colník a bohatý muž“ (Lk 19:2), čo naznačuje, že si zneužívaním svojej pozície zrejme nahromadil značné bohatstvo.

Stretnutie s Ježišom:

 • Zacheus túži vidieť Ježiša, keď prechádza Jerichom. Kvôli svojmu nízkemu vzrastu sa vyšplhá na sykomorový figovník.
 • Ježiš ho zbadá a vyzve ho, aby ho privítal vo svojom dome.
 • Toto pozvanie vyvoláva u mnohých ľudí pobúrenie, pretože Ježiš sa chystá stráviť čas s notoricky známym hriešnikom.

Premena:

 • Stretnutie s Ježišom má na Zacheja hlboký vplyv.
 • Verejne ohlasuje, že polovicu svojho majetku dá chudobným a štvornásobne vráti všetko, čo niekomu ukradol.
 • Táto reakcia naznačuje jeho úprimnú ľútosť a túžbu po náprave.

Význam Zachejovho príbehu:

 • Zacheus slúži ako nádherný príklad Božej milosti a moci premeny.
 • Ukazuje, že Boh je ochotný odpustiť a prijať aj tých, ktorí sú považovaní za hriešnikov a vyvrheľov spoločnosti.
 • Zacheov príbeh je tiež svedectvom o Ježišovom poslaní hľadať a zachraňovať stratených.

Je dôležité poznamenať:

 • Biblia nám neposkytuje žiadne ďalšie informácie o Zacheovom živote po stretnutí s Ježišom.
 • Avšak jeho okamžitá reakcia a verejné vyhlásenie naznačujú jeho úprimnú a trvalú zmenu srdca.
 • Zacheov príbeh sa stal trvalým zdrojom nádeje a inšpirácie pre kresťanov, ktorí hľadajú Božie odpustenie a zmenu v živote.

 

Zachejove poslanie

Biblia priamo neuvádza, že mal Zacheus po stretnutí s Ježišom nejaké špecifické poslanie. Zameriava sa skôr na jeho radikálnu premenu a prijatie Božej milosti.

Môžeme však na základe textu uvažovať o možných dôsledkoch Zacheovej premeny:

 • Zmena v jeho správaní: Sľub vrátenia ukradnutých peňazí a darovanie polovice majetku chudobným naznačuje, že Zacheus sa snažil napraviť svoje predchádzajúce hriechy a konať dobré skutky.
 • Svedok Božej milosti: Zacheov príbeh sa mohol stať svedectvom Božej milosti a schopnosti premeny. Mohol rozprávať ľuďom o tom, ako ho Ježiš prijal napriek jeho minulosti.
 • Príklad pre iných: Možno sa stal Zacheus pozitívnym príkladom pre iných colníkov a vyvrheľov spoločnosti, ktorí mohli vidieť, že aj oni môžu nájsť odpustenie a zmeniť svoj život.

Zatiaľ čo Zacheus nemal v evanjeliu pridelené konkrétne poslanie, jeho príbeh zdôrazňuje moc Božej milosti a premeny. Jeho zmena mohla inšpirovať iných a stať sa svedectvom o Ježišovom poslaní hľadať a zachraňovať stratených.

 

Prečo je Zachej dôležitý?

Zachej je dôležitá postava v Biblii z niekoľkých dôvodov:

 1. Ukazuje nám Božiu milosť a moc premeny: Zachej bol nenávideným colníkom, čo z neho robilo vyvrheľa v židovskej spoločnosti. Napriek tomu ho Ježiš vyhľadal a pozval do jeho domu. Táto udalosť jasne ukazuje, že Božia milosť sa vzťahuje na všetkých, bez ohľadu na ich minulosť či spoločenské postavenie. Stretnutie s Ježišom prinieslo do Zachejovho života radikálne zmeny a demonštruje, že Boh dokáže premeniť aj tých najnepravdepodobnejších ľudí.
 2. Je príkladom pokánia a nápravy: Keď sa Zachej stretol s Ježišom, úprimne sa kajal za svoje hriechy a sľúbil, že napraví svoje nespravodlivosti. Jeho činy – sľub vrátiť štvornásobne to, čo ukradol, a darovanie polovice majetku chudobným – slúžia ako príklad pravého pokánia a túžby po náprave. Zachej ukazuje, že nie je nikdy neskoro obrátiť sa k Bohu a žiť podľa jeho učenia.
 3. Poskytuje nádej pre vyvrheľov spoločnosti: Zachejov príbeh ponúka nádej pre tých, ktorí sa cítia odmietnutí alebo odsúdení spoločnosťou. Ukazuje, že Boh miluje aj tých, na ktorých ostatní pohŕdajú, a že s ním je vždy možná zmena a odpustenie. Zachej slúži ako inšpirácia pre tých, ktorí bojujú so svojimi hriechmi a túžia po lepšom živote.
 4. Zdôrazňuje Ježišovo poslanie hľadať a zachraňovať stratených: Ježišovo stretnutie so Zachejom je príkladom jeho poslania hľadať a zachraňovať tých, ktorí sa stratili alebo odklonili od Božej cesty. Zachej nebol typickým človekom, s ktorým by sa Ježiš spájal, ale napriek tomu ho Ježiš vyhľadal a ponúkol mu spásu. To nám pripomína, že Ježiš prišiel pre všetkých a že nikto nie je mimo dosahu jeho milosti.
 5. Je pripomienkou Božej súcitu a milosrdenstva: Zachejov príbeh nám pripomína, že Boh je plný súcitu a milosrdenstva. Je ochotný odpustiť aj tie najťažšie hriechy, ak sa k nemu obrátime s úprimnou ľútosťou a túžbou po zmene. Zachej slúži ako svedectvo o Božej nekonečnej láske a ochote odpúšťať.

Zachej je síce vedľajšou postavou v evanjeliu, ale jeho príbeh má hlboký a trvalý význam. Ukazuje nám Božiu milosť, moc premeny a nádej, ktorá je dostupná každému, kto sa k Bohu obráti s úprimným srdcom.

 

Čo robiť aby som bol rovnako dobrý ako Zachej?

Zachej nám v evanjeliu ponúka inšpiratívny príklad pokánia a zmeny. Aby sme sa mu priblížili a stali sa „dobrými“ ako on, môžeme sa zamerať na nasledovné kroky:

 1. Uvedomiť si svoje hriechy a slabosti: Prvým krokom k zmene je uvedomiť si oblasti, v ktorých zlyhávame. To si vyžaduje úprimné skúmanie svedomia a zamyslenie sa nad našimi myšlienkami, slovami a skutkami v kontexte Božích prikázaní a Ježišovho učenia.
 2. Vyhľadať Božie odpustenie: Keď si uvedomíme svoje hriechy, musíme sa obrátiť na Boha s prosbou o odpustenie. Modlitba a sviatosť zmierenia nám umožňujú vyznať svoje hriechy a prijať Božiu milosť a odpustenie.
 3. Predsavziať si zmenu a zlepšenie: Skutočné pokánie sa nekončí pri vyznaní hriechov. Musíme mať aj pevné predsavzatie, že sa v budúcnosti budeme správať inak. To znamená vyhýbať sa príležitostiam k hriechu a aktívne sa snažiť žiť podľa Božích prikázaní.
 4. Nasledovať Ježiša Krista: Zachej sa po stretnutí s Ježišom stal jeho nasledovníkom. To znamená, že sa snažil žiť podľa Ježišovho učenia a napodobňovať jeho príklad. Aj my by sme sa mali snažiť nasledovať Ježiša v našom každodennom živote.
 5. Robiť dobré skutky: Zachej sľúbil, že dá polovicu svojho majetku chudobným a štvornásobne vráti to, čo ukradol. To je príklad aktívnej lásky a snahy o nápravu. Aj my by sme sa mali snažiť robiť dobré skutky a pomáhať druhým v núdzi.
 6. Vytrvať v modlitbe a viere: Cesta k svätosti nie je ľahká a vyžaduje si vytrvalosť. Potrebujeme modlitbu a vieru, aby sme odolali pokušeniu a zostali na ceste k Bohu.

Zachej nie je dokonalý človek, ale jeho príbeh nám ukazuje, že aj tí najnepravdepodobnejší ľudia sa dokážu zmeniť a stať sa „dobrými“ v Božích očiach. Dôležité je, aby sme mali úprimnú túžbu po zmene, hľadali Božie odpustenie a snažili sa žiť podľa jeho učenia.

Pamätajte, že Boh je vždy pripravený nám pomôcť na ceste k svätosti. Stačí sa k nemu obrátiť s otvoreným srdcom a prosiť o jeho vedenie a milosť.

 

Na aké kľúčové slová sa zobrazuje zachej? 

keyword position difficulty search_volume estimated_traffic
zachej 1 57 3000 2304
litánie k duchu svätému 13 30 20000 436
bolestný ruženec 3 26 3600 409
večerná modlitba 5 18 5000 361
modlitba k duchu svätému 1   1800 354
novéna odovzdanosti 4   4100 354
ranná modlitba 6   5600 327
litánie k duchu svätému 16 20 20000 307
novena odovzdanosti 4   3200 277
pompejska novena 3 17 2300 262
božie milosrdenstvo 1 23 1200 236
ruzenec 9 18 6900 232
zachej knihy 1 56 300 228
zázraky z neba 5 51 3100 226
ruženec 9 18 6600 221
litánie k sv jozefovi 5 20 2900 211

O autorovi

RNDr. Milan Fraňo, PhD.

HEAD of SEO, web editor, co-founder wooacademy

Môj príbeh SEO špecialistu

seo-specialista-milan-frano

Zanechajte nám kontaktné informácie a pripravíme cenovú ponuku na mieru ?

Marketingové služby na mieru, ozvite sa!

Meno
Field is required!
Field is required!
Email
zadajte platnú emailovú adresu
zadajte platnú emailovú adresu
Telefónne číslo
Field is required!
Field is required!
doména
Field is required!
Field is required!
Správa
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!