Skip to content

10 hlavných dôvodov na nezískanie certifikátu ISO 9001

Obsah článku

RNDr. Milan Fraňo, PhD. - SEO špecialista a web editor - wooacademy

O autorovi článku

RNDr. Milan Fraňo, PhD. – SEO špecialista a web editor wooacademy
RNDr. Milan Fraňo, PhD. - SEO špecialista a web editor - wooacademy

O autorovi článku

RNDr. Milan Fraňo, PhD. – SEO špecialista a web editor wooacademy

☕Páčil sa vám článok? Podporte nás likom na YouTube kanál alebo kúpou kávy.

⭐ Abstrakt

Medzi najčastejšie dôvody zlyhania v ISO 9001 patria:

 • Nedostatočné pochopenie požiadaviek normy: Je dôležité, aby vedenie aj zamestnanci organizácie plne chápali požiadavky normy ISO 9001 a jej princípy.
 • Neefektívne implementované procesy: Systém manažérstva kvality musí byť správne implementovaný do procesov organizácie a musí sa zabezpečiť jeho fungovanie v súlade s normou.
 • Nedostatočná dokumentácia: Norma ISO 9001 si vyžaduje rozsiahlu dokumentáciu procesov, postupov a politík. Táto dokumentácia musí byť presná, aktuálna a ľahko dostupná.
 • Nedostatočný interný audit: Organizácia musí pravidelne vykonávať interné audity, aby sa identifikovali a riešili nezhody s normou ISO 9001.
 • Nedostatočné riadenie zmien: Všetky zmeny v systéme manažérstva kvality musia byť riadeným a dokumentovaným spôsobom, aby sa predišlo narušenia jeho funkčnosti.
 • Nedostatočná komunikácia: Je dôležité, aby o systéme manažérstva kvality a jeho požiadavkách boli informovaní všetci zamestnanci organizácie.
 • Nedostatočná podpora vedenia: Vedenie organizácie musí aktívne podporovať systém manažérstva kvality a jeho implementáciu.

Čo je ISO 9001?

ISO 9001 je celosvetovo najrozšírenejšia norma pre systémy manažérstva kvality (Quality Management System – QMS). Vydáva ju Medzinárodná organizácia pre normalizáciu (International Organization for Standardization – ISO).

Norma ISO 9001 poskytuje rámec pre organizácie na budovanie a udržiavanie efektívneho systému manažérstva kvality. Tento systém pomáha organizáciám zabezpečiť konzistentnú kvalitu svojich výrobkov a služieb, splniť požiadavky zákazníkov a neustále zlepšovať svoje procesy.

Kľúčové body o ISO 9001

 • Orientácia na zákazníka: Jedným z hlavných pilierov ISO 9001 je zameranie na zákazníka. Norma pomáha organizáciám identifikovať a splniť požiadavky zákazníkov, čo vedie k vyššej spokojnosti zákazníkov.
 • Procesný prístup: ISO 9001 kladie dôraz na procesný prístup k manažérstvu kvality. Organizácie musia identifikovať, zmapovať a riadiť svoje kľúčové procesy, aby zabezpečili ich efektivitu a účinnosť.
 • Neustále zlepšovanie: Norma ISO 9001 vyžaduje od organizácií, aby sa neustále zlepšovali. To zahŕňa identifikáciu oblastí na zlepšenie, implementáciu zmien a monitorovanie ich účinnosti.
 • Dokumentácia: ISO 9001 si vyžaduje od organizácií, aby dokumentovali svoje systémy a postupy. To pomáha zabezpečiť konzistentnosť a dodržiavanie požiadaviek normy.

Výhody certifikácie ISO 9001

Získanie certifikátu ISO 9001 prináša organizáciám rôzne benefity. Medzi tie najvýznamnejšie patria:

 • Zvýšená dôveryhodnosť a reputácia: Certifikát ISO 9001 je uznávaným symbolom kvality a dôveryhodnosti. Pre zákazníkov, partnerov a investorov to slúži ako signál, že organizácia kladie dôraz na kvalitu svojich produktov a služieb a dodržiava medzinárodne uznávané štandardy.
 • Zlepšenie interných procesov: Implementácia systému manažérstva kvality v súlade s normou ISO 9001 vedie k zefektívneniu a optimalizácii interných procesov v organizácii. To sa prejavuje v znížení chybovosti, skrátení dodacích lehôt, znížení nákladov a celkovom zlepšení efektivity.
 • Zvýšená spokojnosť zákazníkov: Orientácia na zákazníka je jedným z kľúčových princípov normy ISO 9001. To vedie k lepšiemu pochopeniu potrieb zákazníkov, plneniu ich očakávaní a budovaniu silných a trvalých vzťahov s nimi.
 • Lepšia konkurencieschopnosť: V dnešnom globálnom trhu je certifikát ISO 9001 často vnímaný ako konkurenčná výhoda. Môže pomôcť organizácii odlíšiť sa od konkurencie a získať zákazky a projekty, ktoré by bez certifikátu neboli dostupné.
 • Jednoduchšie plnenie legislatívnych požiadaviek: Norma ISO 9001 zahŕňa požiadavky na dodržiavanie platných legislatívnych a regulačných noriem. Implementaciou systému manažérstva kvality v súlade s normou ISO 9001 si organizácia zjednoduší plnenie týchto požiadaviek a minimalizuje riziko sankcií.
 • Neustále zlepšovanie: Norma ISO 9001 kladie dôraz na neustále zlepšovanie procesov a produktov. To vedie k neustálemu hľadaniu nových príležitostí na zefektívnenie a inovácie, čím sa organizácia stáva odolnejšou voči konkurencii a meniacim sa požiadavkám trhu.
 • Motivačný faktor pre zamestnancov: Zapojenie zamestnancov do procesu implementácie a udržiavania systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001 vedie k zvýšeniu ich motivácie, zodpovednosti a pocitu spolupatričnosti.
 • Príprava na rast a expanziu: Dobre implementovaný systém manažérstva kvality v súlade s normou ISO 9001 vytvára pevný základ pre rast a expanziu organizácie.

Okrem týchto všeobecných benefitov môže certifikácia ISO 9001 priniesť aj špecifické výhody pre rôzne typy organizácií. Napríklad vo výrobe môže viesť k zníženiu počtu vadných produktov a skráteniu výrobných cyklov. V sektore služieb môže zlepšiť zákaznícky servis a znížiť počet reklamácií.

Je dôležité poznamenať, že certifikácia ISO 9001 nie je zárukou bezchybnosti. Je to skôr nástroj, ktorý pomáha organizáciám systematicky zlepšovať svoje procesy a dosahovať lepšie výsledky.

10 hlavných dôvodov, prečo nezískať certifikát ISO 9001

Aj keď certifikácia ISO 9001 prináša organizáciám mnoho výhod, existujú aj určité dôvody, prečo sa o ňu neuchádzať. Tu je 10 hlavných dôvodov:

 1. Náklady: Implementácia a udržiavanie systému manažérstva kvality v súlade s normou ISO 9001 môže byť pre malé a stredné firmy (MSP) nákladné. Zahŕňa to náklady na konzultanta, školenie zamestnancov, dokumentáciu, audity a údržbu systému.
 2. Časová náročnosť: Získanie a udržiavanie certifikátu ISO 9001 si vyžaduje značný čas a úsilie. Je potrebné venovať sa dokumentácii, implementácii procesov, školeniu zamestnancov a interným auditom.
 3. Byrokracia: Norma ISO 9001 je komplexná a obsahuje množstvo požiadaviek na dokumentáciu a postupy. Pre niektoré organizácie môže byť táto byrokracia príliš zaťažujúca a odrádzať ich od implementácie systému.
 4. Nedostatok pochopenia: Niektoré vedenia organizácií nemusia plne chápať prínosy certifikácie ISO 9001 a vnímajú ju len ako zbytočnú administratívnu záťaž.
 5. Nesúlad s cieľmi: Ak ciele a priority organizácie nie sú v súlade s princípmi normy ISO 9001, implementácia systému a jeho udržiavanie môže byť kontraproduktívne.
 6. Zameranie na cenu: V niektorých odvetviach, ako napríklad vo výrobe s nízkymi maržami, môže byť tlak na znižovanie nákladov taký silný, že investícia do certifikácie ISO 9001 sa stáva neprioritnou.
 7. Nedostatok interných zdrojov: Implementácia a udržiavanie systému manažérstva kvality si vyžaduje vyčlenenie interných zdrojov, ako je personál, čas a financie. V malých organizáciách s obmedzenými zdrojmi to môže byť problematické.
 8. Dôraz na externé faktory: Niektoré organizácie sa viac zameriavajú na plnenie požiadaviek zákazníkov definovaných v zmluvách a reguláciách, než na budovanie komplexného systému manažérstva kvality v súlade s normou ISO 9001.
 9. Uspokojenie so status quo: Ak je organizácia spokojná so svojou súčasnou úrovňou kvality a výkonnosti, nemusí vidieť potrebu investovať do zmien a implementácie systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001.
 10. Nesprávne očakávania: Je dôležité mať realistické očakávania od certifikácie ISO 9001. Nie je to zázračné riešenie, ktoré automaticky zlepší všetky aspekty fungovania organizácie. Vyžaduje si to trvalé úsilie a zameranie na neustále zlepšovanie.

Pred rozhodnutím o implementácii systému manažérstva kvality a certifikácii ISO 9001 je dôležité zvážiť všetky pre a proti a posúdiť, či je to pre danú organizáciu to pravé.

Je dôležité poznamenať, že aj keď sa organizácia rozhodne nezískať certifikát ISO 9001, stále môže implementovať princípy a postupy manažérstva kvality, ktoré jej pomôžu zlepšiť procesy a dosiahnuť lepšie výsledky.

O autorovi

RNDr. Milan Fraňo, PhD.

HEAD of SEO, web editor, co-founder wooacademy

Môj príbeh SEO špecialistu

seo-specialista-milan-frano

Zanechajte nám kontaktné informácie a pripravíme cenovú ponuku na mieru ?

Marketingové služby na mieru, ozvite sa!

Meno
Field is required!
Field is required!
Email
zadajte platnú emailovú adresu
zadajte platnú emailovú adresu
Telefónne číslo
Field is required!
Field is required!
doména
Field is required!
Field is required!
Správa
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!