Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky pre program WooAcademy (www.wooacademy.sk), ktorý prevádzkuje spoločnosť WooAcademy, s. r. o. (IČO: 51713047), ktorý poskytuje služby vzdelávacie aktivity v podobe workshopov, seminárov, prednášok, webinárov, diskusií a ďalších vzdelávacích aktivít.

1.  Poskytovateľ

wooacademy, s. r. o.

Fialková 1197/21A

900 44 Tomášov

IČO: 51713047

DIČ: 2120789242

2. Prihlasovanie na školenia

Prihlasovanie na školenie v rámci programu WooAcademy (www.wooacademy.sk) prebieha on-line cez portáli tretích strán (Tickpo a Bookio) . Za záväznú objednávku sa považuje zaplatenie školenia, kurzu alebo inej vzdelávacej aktivity. Zaplatením účastník súhlasí so Všeobecnými obchodnými podmienkami programu WooAcademy, ktoré sú definované v tomto dokumente.

3. Platba za účasť na školeniach

Platba za vzdelávaciu aktivitu sa realizuje prostredníctvom platformy Bookio (popis fungovania služby na https://services.bookio.com/sk ) alebo TickPo (https://tickpo.sk/sk/stranka/vseobecne-obchodne-podmienky). Po úhrade bude účastníkovi doručený potvrdzujúci e-mailom, ktorý slúži na preukázanie zaplatenia.

4.  Zmena účastníka školenia

Pokiaľ sa účastník nemôže na školenie dostaviť, môže za seba poslať náhradníka, musí však o tom informovať organizátora telefonicky alebo e-mailom.

5.  Audiovizuálny záznam

Účastník školenia si je vedomý a súhlasí s tým, že na školení môže byť zhotovovaný audiovizuálny záznam poskytovateľom, ktorý môže byť v reálnom čase alebo s oneskorením šírený prostredníctvom internetu alebo inou formou.

6.  Storno podmienky

Prípadné stornovanie účasti na školeniach prebieha automatizovane prostredníctvom potvrdzujúceho e-mailu zo systému www.bookio.com po platbe za vzdelávaciu aktivitu a je možné za týchto podmienok:

  • Stornovanie účasti menej ako 7 kalendárnych dní pred konaním školenia: storno poplatok 100 % z ceny školenia.
  • Stornovanie účasti 8 až 14 kalendárnych dní pred konaním školenia: storno poplatok 50 % z ceny školenia.
  • Stornovanie účasti 15 a viac kalendárnych dní pred konaním školenia: storno poplatok 0 % z ceny školenia (vrátenie plnej sumy alebo výber iného dostupného školenia v rovnakej cene).

Storno pre lístky kúpené v systéme tickpo.sk (https://tickpo.sk/sk/stranka/potrebujem-vratit-listky) nemá automatizované storno podmienky – preto prosím pre storno lístka vás kontaktujte na info@wooacademy.sk a pokiaľ to bude možné vzhľadom na čas storna pred eventom, tak vám lístok stornujeme a rezervačný systém tickpo vám vráti peniaze na účet cez ktorý ste platili lístok. 

7.  Organizačné zmeny

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu v školeniach (zmena školiteľa, miesta konania, zmena študijných materiálov). O všetkých prípadných zmenách bude organizátor účastníkov informovať prostredníctvom e-mailu a/alebo SMS zadaných účastníkom pri registrácii na školenie. Organizátor si vyhradzuje právo zrušiť školenie z dôvodu nízkeho počtu účastníkov a ponúknuť možnosť účastníkom absolvovať školenie v novom termíne alebo mu vrátiť 100 % uhradenej platby za účasť na školení.

8.  Zodpovednosť za straty na majetku

Organizátor školení neručí za prípadné straty na majetku počas konania školení. Je na zodpovednosti účastníka školení, aby dohliadol na bezpečnosť svojho majetku a nenechal ho bez dozoru.

9.  Autorské práva

Účastník školení sa zaväzuje všetky obdržané študijné materiály využívať len na súkromné účely. Zaväzuje sa nijakým spôsobom kopírovať a šíriť obsah školení a poskytnúť k nim prístup tretím stranám.

10. Ochrana osobných údajov

Účastník registráciou na školenie prehlasuje, že v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov na účely nevyhnutné pre organizáciu účasti na školení. 

11.  Orgán dozoru

Dozor nad dodržiavaním povinností predávajúceho voči spotrebiteľovi je Slovenská obchodná inšpekcia Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 30.3.2018.

           

Máte otázky?