Skip to content
obchodne-podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky pre WooAcademy (www.wooacademy.sk), ktorý prevádzkuje spoločnosť wooacademy company s. r. o. (IČO: 53243871), ktorý poskytuje služby vzdelávacích aktivít v podobe workshopov, seminárov, prednášok, webinárov, diskusií a ďalších vzdelávacích aktivít pri ktorých je prezentované duševné vlastníctvo prednášajúcich.

1.  Poskytovateľ

wooacademy agency s. r. o.
Rimavská 1650/4
979 01 Rimavská Sobota
IČO:54378109
DIČ:2121652665

2. Prihlasovanie na školenia

Prihlasovanie na školenie v rámci programu WooAcademy (www.wooacademy.sk) prebieha on-line cez portály tretích strán (Tickpo a Bookio)  alebo priamo cez dodávateľa wooacademy company s. r. o. kúpou lístka cez doménu wwww.wooacademy.sk. Za záväznú objednávku sa považuje zaplatenie školenia, kurzu alebo inej vzdelávacej aktivity. Zaplatením účastník súhlasí so Všeobecnými obchodnými podmienkami WooAcademy, ktoré sú definované v tomto dokumente.

3. Platba za účasť na školeniach

Platba za vzdelávaciu aktivitu sa realizuje prostredníctvom platformy

4.  Zmena účastníka školenia

Pokiaľ sa účastník nemôže na školenie dostaviť, môže za seba poslať náhradníka, musí však o tom informovať organizátora telefonicky alebo e-mailom.

5.  Audiovizuálny záznam

Účastník školenia si je vedomý a súhlasí s tým, že na školení môže byť zhotovovaný audiovizuálny záznam poskytovateľom, ktorý môže byť v reálnom čase alebo s oneskorením šírený prostredníctvom internetu alebo inou formou.

6.  Storno podmienky

Prípadné stornovanie účasti na školeniach prebieha nasledovne, len v prípade ak odberateľ uhradí wooacademy nasledovný storno poplatok z celkovej hodnoty zakúpených vstupeniek:

  • vrátenie menej ako 30 dní pred termínom školenia 10% z hodnoty zakúpených vstupeniek
  • vrátenie menej ako 21 dní pred termínom školenia 30% z hodnoty zakúpených vstupeniek
  • vrátenie menej ako 14 dní pred termínom školenia 50% z hodnoty zakúpených vstupeniek
  • vrátenie menej ako 7 dní pred termínom školenia 70% z hodnoty zakúpených vstupeniek
  • vrátenie menej ako 3 dni pred termínom školenia 100% z hodnoty zakúpených vstupeniek

Storno pre lístky kúpené v systéme tickpo.sk (https://tickpo.sk/sk/stranka/potrebujem-vratit-listky) nemá automatizované storno podmienky – preto prosím pre storno lístka vás kontaktujte na info@wooacademy.sk. 

7.  Organizačné zmeny

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu v školeniach (zmena školiteľa, miesta konania, zmena študijných materiálov). O všetkých prípadných zmenách bude organizátor účastníkov informovať prostredníctvom e-mailu a/alebo SMS zadaných účastníkom pri registrácii na školenie. Organizátor si vyhradzuje právo zrušiť školenie z dôvodu nízkeho počtu účastníkov a ponúknuť možnosť účastníkom absolvovať školenie v novom termíne alebo mu vrátiť 100 % uhradenej platby za účasť na školení.

8.  Zodpovednosť za straty na majetku

Organizátor školení neručí za prípadné straty na majetku počas konania školení. Je na zodpovednosti účastníka školení, aby dohliadol na bezpečnosť svojho majetku a nenechal ho bez dozoru.

9.  Autorské práva

Účastník školení sa zaväzuje všetky obdržané študijné materiály využívať len na súkromné účely. Zaväzuje sa nijakým spôsobom kopírovať a šíriť obsah školení a poskytnúť k nim prístup tretím stranám.

10. Ochrana osobných údajov

Účastník registráciou na školenie prehlasuje, že v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov na účely nevyhnutné pre organizáciu účasti na školení. 

11.  Orgán dozoru

Dozor nad dodržiavaním povinností predávajúceho voči spotrebiteľovi je Slovenská obchodná inšpekcia Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 30.3.2018.

12. Zmena a Zrušenie udalosti (školenia, workshopu, prednášky a inej vzdelávacej aktivity wooacademy) 

  • wooacademy si VYHRADZUJE právo na zmenu alebo zrušenie udalosti (školenia, workshopu, prednášky a inej vzdelávacej aktivity wooacademy – ďalej len udalosť)
  • O zrušení a zmene udalosti informuje wooacademy prostredníctvom svojej webovej stránky wooacademy.sk, zaslaním notifikácie na e-mailovú adresu návštevníka alebo telefonicky za predpokladu, že má k dispozícii potrebné kontaktné údaje.
  • V prípade, ak sa udalosť neuskutoční z dôvodu spôsobeného wooacademy a nebude vypísaný náhradný termín, vstupenky zakúpené online cez www.wooacademy.sk budú automaticky stornované a finančné prostriedky refundované cez platobnú bránu tzn. vrátené na účet, z ktorého boli uhradené. 
  • V prípade zrušenia udalosti, v deň plánovanej udalosti, je zákazníkovi ponúknutá možnosť navštíviť náhradnú udalosť. V prípade akceptácie zmeny zákazníkom, zakúpené vstupenky platia na náhradné predstavenie.