Skip to content

Štatút spotrebiteľskej súťaže na Instagram profile „wooacademy“.

 1. Úvodné ustanovenia

Tento štatút súťaže je vypracovaný za účelom úpravy pravidiel súťaže na oficiálnom Instagram profile wooacademy (ďalej len „súťaž“).

Štatút spotrebiteľskej súťaže spolu s informáciami uvedenými v konkrétnom súťažnom príspevku v zmysle čl. 3. je jediným platným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá uvedenej súťaže tak, aby boli presne a zrozumiteľne určené práva a povinnosti účastníkov súťaže ako aj podmienky súťaže (ďalej len „Štatút“).

Účelom súťaže je propagácia a podpora predaja produktov organizátora a zvyšovanie povedomia medzi používateľmi sociálnej siete.

Súťaž nie je sponzorovaná, schválená ani inak spojená so spoločnosťou Instagram a spoločnosť Instagram je úplne oslobodená od záväzkov každým účastníkom.

 1. Organizátor súťaže

Organizátorom súťaže je spoločnosť wooacademy s.r.o. so sídlom: Fialková 1197/21A 900 44 Tomášov, Slovenská republika, IČO: 51713047,  zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, oddiel: Sro, vložka č.: 129017/B

(ďalej len „organizátor“).

 1. Trvanie súťaže

Termín konania súťaže je oznámený v príslušnom súťažnom príspevku na sociálnej sieti Instagram, konkrétne na  Instagram profile wooacademy.

Súťaž začína zverejnením súťažného príspevku, resp. zadania na Instagram profile organizátora  a trvá až do termínu, ktorý je uvedený priamo v súťažnom príspevku (prípadne do vyžrebovania výhercu). Ukončenie súťaže bude ohlásené organizátorom v komentári pod súťažným príspevkom.

Súťaž prebieha iba na oficiálnom Instagram profile wooacademy.

Súťaž sa uskutočňuje na území Slovenskej republiky.

 1. Účastníci súťaže

Účastníkom súťaže/súťažiacim sa na účely tohto štatútu rozumie každá fyzická osoba – spotrebiteľ:

 • s profilom na sociálnej sieti Instagram,
 • ktorá má viac ako 18 rokov a
 • ktorá splní podmienky účasti v súťaži podľa podmienok uvedených v čl. 5 tohto Štatútu, 

s výnimkou:

 • zamestnancov organizátora a/alebo ich blízkych osôb v zmysle ust. § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“),
 • osôb, ktoré sú majetkovo alebo personálne prepojené s agentúrami, ktoré vykonávajú činnosti súvisiace so zabezpečením súťaže vrátane ich blízkych osôb v zmysle ust. § 116 Občianskeho zákonníka.
 1. Podmienky zapojenia sa do súťaže a priebeh súťaže

Súťažiaci sa zapojí do súťaže splnením podmienok bližšie uvedených v popise súťažného príspevku. Účasť v súťaži je dobrovoľná.

Pre zapojenie sa do súťaže je potrebné, aby mal súťažiaci nastavený svoj Instagram profil ako verejný. Účasť v súťaži nie je podmienená nákupom produktov alebo služieb organizátora. Každý súťažiaci sa môže do jednej súťaže zapojiť iba jedenkrát, t.j. môže zaslať iba jednu súťažnú odpoveď/názor na jeden súťažný príspevok. V prípade, ak súťažiaci v rámci jednej súťaže uvedie odpovede/názory vo viacerých komentároch pod súťažným príspevkom, bude zo súťaže vylúčený. 

Používanie viacerých instagramových identít jedným súťažiacim je zakázané. Porušenie tohto ustanovenia môže viesť k vylúčeniu súťažiaceho zo súťaže. V prípade, že sa do zapojenia súťaže vyžaduje komentár účastníka pod súťažným príspevkom, do výberu bude zaradený každý súťažiaci, ktorý publikuje komentár spĺňajúci podmienky, prípadne aj viackrát, ak publikuje viacero komentárov a označí vždy iného užívateľa. Zo súťaže budú vylúčení súťažiaci, ktorí nesplnia požadované podmienky súťaže, budú používať v komentároch vulgarizmy, pornografické prvky, prvky násilia alebo iné nevhodné či hanlivé výroky, ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo ktoré by mohli poškodiť dobré meno organizátora.

O tom, či odoslaná súťažná odpoveď/názor (t.j. komentár pod súťažným príspevkom) vyhovuje podmienkam tohto Štatútu, rozhoduje organizátor a má právo na skrytie či vymazanie komentárov, ktoré nesúvisia so súťažou alebo by mohli poškodiť dobré meno organizátora.

Do žrebovania bude zaradený každý účastník súťaže, ktorý v dobe trvania súťaže splní konkrétne podmienky súťaže uvedené v súťažnom príspevku a v tomto Štatúte.

Celkový počet výhercov konkrétnej súťaže, ktorý bude vyžrebovaný organizátorom,, bude určený v príslušnom súťažnom príspevku.

Výherca súťaže bude vyžrebovaný spomedzi všetkých účastníkov súťaže, ktorí splnili podmienky zapojenia sa do súťaže, pričom výherca bude vyžrebovaný najneskôr do 2 pracovných dní od ukončenia súťaže.

 1. Výhra

Výhra a jej hodnota je definovaná vo zverejnenom súťažnom príspevku na Instagram profile wooacademy. Organizátor si vyhradzuje právo nahradiť deklarovanú výhru výhrou obdobného typu a obdobnej hodnoty.

 1. Identifikácia výhercu a odovzdanie výhry

Výherca súťaže bude o získaní výhry oboznámený najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa žrebovania a to formou vloženia komentáru zo strany organizátora pod príslušný súťažný príspevok alebo vložením samostatného statusu obsahujúc oznámenie o výhercovi súťaže spolu s jeho instagramovým užívateľským menom. Zároveň bude výherca vyzvaný, aby organizátora kontaktoval na Instagram profile wooacademy prostredníctvom súkromnej Instagramovej správy.

V prípade, že výherca nebude kontaktovať organizátora formou Instagramovej správy do 72 hodín od momentu zverejnenia statusu alebo komentára s jeho užívateľským menom, bude vyžrebovaný náhradník (nový výherca). Výhra bude odoslaná elektronicky na emailovú adresu výhercu. Výherca bude oboznámený o zaslaní výhry prostredníctvom súkromnej Instagram správy alebo prostredníctvom emailu. Výherca, ktorý sa o výhru neprihlási organizátorovi podľa predchádzajúcich bodov, nemá nárok na náhradnú výhru ani akúkoľvek kompenzáciu zo strany organizátora.

Organizátor si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či podmienky stanovené pre účasť v súťaži boli splnené, alebo nie. Výhry nemôžu vyhrať súťažiaci, ktorí nesplnili, aj keď iba čiastočne, podmienky súťaže.

Ak výherca neprejaví súhlas s nadobudnutím výhry, vzdá sa výhry, odoprie súhlas, resp. nesplní inú podmienku podľa týchto pravidiel, výhru získava druhý vyžrebovaný súťažiaci. Následne výhra prepadáva v prospech organizátora.

Organizátor nezodpovedá za prípadné vady výhry, ani nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody spôsobené výhercom v súvislosti s užívaním výhry. Reklamácia výhry ako bezodplatne získaného plnenia je vylúčená. Organizátor neposkytuje záruku na výhru, ani neposkytuje žiadne náhradné plnenie za výhru alebo jej časti, ani jej hodnotu neprepláca v peniazoch.

V prípade výhry elektronickej poukážky, elektronického produktu alebo služby (ako napríklad konzultácie), výherca nemá nárok na jej preplatenie.

 1. Osobné údaje

Účastník súťaže v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) v spojitosti so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoOOÚ“), berie na vedomie, že účasťou v súťaži poskytuje osobné údaje organizátorovi súťaže.

Zapojením sa do súťaže vzniká medzi účastníkom súťaže a organizátorom zmluvný vzťah a spracúvanie osobných údajov súťažiaceho je nevyhnutné na plnenie si povinností a uplatňovania si práv zo zmluvného vzťahu.

Organizátor spracúva osobné údaje účastníkov súťaže v rozsahu: meno, priezvisko, prípadne prezývka, pod ktorou sa účastník súťaže prihlási do súťaže, a v prípade výhry adresu trvalého pobytu, telefónneho čísla a emailovej adresy. Organizátor spracúva osobné údaje účastníkov súťaže po dobu trvania súťaže, v prípade výhercov do dňa odovzdania výhry konkrétnemu výhercovi a skončenia lehoty na uplatnenie nárokov účastníka konania alebo organizátora v súdnom konaní podľa § 100 – 114 Občianskeho zákonníka.

V prípade, že účastník súťaže odmietne organizátorovi poskytnúť svoje osobné údaje, túto osobu nie je možné zaradiť do súťaže a teda stráca nárok na účasť v súťaži. Poskytnutie osobných údajov za účelom prihlásenia sa do súťaže je dobrovoľné.

Účastníkovi súťaže prináležia práva dotknutej osoby podľa §21 až 28 a §41 ZoOOÚ, a teda: a) právo na prístup k svojim osobným údajom, b) právo na opravu osobných údajov, c) právo na vymazanie osobných údajov, d) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, e) právo na oznámenie, že osobné údaje boli opravené, vymazané alebo ich spracúvanie bolo obmedzené, f) právo na prenosnosť osobných údajov, ak sa ich spracúvanie vykonáva na základe súhlasu alebo zmluvy a vykonáva sa automatizovanými prostriedkami, g) právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, h) právo, aby sa na dotknutú osobu nevzťahovalo automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania, i) právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov a j) právo podať sťažnosť dozornému orgánu, pričom kontrolu spracúvania osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Rozsah, obmedzenia a spôsoby výkonu uvedených práv sú uvedené v kapitole III GDPR a vo vyššie uvedených ustanoveniach ZoOOÚ. Súťažiaci svojou účasťou v súťaži: a) vyhlasuje, že: I. je občanom SR; II. je plnoletý; b) vyhlasuje, že všetky údaje a skutočnosti uvádzané súťažiacim v súvislosti so súťažou sú úplné a pravdivé, berie na vedomie, že v prípade, ak by tieto údaje a skutočnosti neboli úplné a pravdivé, zodpovedá v plnom rozsahu za škodu, ktorú týmito neúplnými a nepravdivými údajmi a skutočnosťami spôsobí a zaväzuje sa takúto škodu v plnom rozsahu nahradiť.

V prípade spracúvania osobných údajov, na ktorý sa vyžaduje osobitný súhlas súťažiaceho, resp. výhercu (napr. uverejnenie fotografie na webovej stránke wooacademy.sk, Facebook stránke wooacademyoriginal alebo na Instagram profile wooacademy bude organizátor spracúvať tieto osobné údaje na stanovený účel iba na základe udeleného súhlasu súťažiaceho/výhercu, ktorý môže kedykoľvek odvolať.

 1. Záverečné ustanovenia

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu Štatútu spotrebiteľskej súťaže, na zrušenie súťaže, dĺžku trvania ako aj podmienky súťaže, najmä, ale nie výlučne, pravidlá žrebovania, dátum uskutočnenia žrebovania, počet výhercov, ako aj druhy výhier, ktoré budú predmetom žrebovania. Zmenu pravidiel a podmienok súťaže organizátor vhodným spôsobom zverejní.

Organizátor nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými účastníkmi súťaže, alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, zrieknutím sa resp. nevyužitím výhry.

Organizátor nehradí účastníkom súťaže žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. s výhrou.

Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie (výmenou výhry za peniaze sa rozumie aj výmena výhry za cenný papier, nehnuteľnosť, vklad na vkladnej knižke alebo poistenia a pod.).

Účastník súťaže berie na vedomie, že na výhru nemá právny nárok a výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa súťaže, bude rozhodnutie organizátora konečné a záväzné.

Výherca môže po dohode s organizátorom súťaže posunúť cenu inému záujemcovi.

Výhra odovzdaná výhercovi predstavuje výhru pred zdanením a organizátor nenesie zodpovednosť za akékoľvek daňové povinnosti vyplývajúce z prijatia výhry výhercom.

Súťaž je propagačnou súťažou, ktorá nie je hazardnou hrou v zmysle zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zapojením sa do súťaže vyjadrujú účastníci súťaže svoj súhlas riadiť sa a spravovať týmto Štatútom.

Ustanovenia pravidiel a priebeh súťaže sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

Účastníci súťaže sa môžu s týmito pravidlami oboznámiť na webovej stránke www.wooacademy.sk.

Pravidlá súťaže budú k dispozícii na požiadanie u organizátora súťaže.

Tento Štatút nadobúda platnosť a účinnosť dňa 31.7.2022

marketingová agentúra bratislava