Skip to content

INFORMÁCIE


 

poskytnuté dotknutej osobe pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby zákazníka prevádzkovateľa alebo od inej ako dotknutej osoby


podľa čl. 13 a 14 Nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 2016/679 (ďalej ako „GDPR“) v spojení s § 19 a 20 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „Informácie“)

Úvodné ustanovenia

pojem „prevádzkovateľ“ alebo zámeno „naše“ vrátane všetkých jeho príslušných gramatických tvarov uvedené v týchto Informáciách sa považuje za odvolávku na pojem prevádzkovateľ podľa bodu 1.1 týchto Informácií;

a) pojem „dotknutá osoba“ alebo zámeno „vaše“ vrátane všetkých jeho príslušných gramatických tvarov uvedené v týchto Informáciách sa považuje za odvolávku na pojem dotknutá osoba (najmä zamestnanec alebo uchádzač o zamestnanie);

b) pojem „služby prevádzkovateľa“ vrátane všetkých jeho príslušných gramatických tvarov uvedené v týchto Informáciách predstavuje služby prevádzkovateľa ako výživového poradcu poskytované zákazníkom na základe ich objednávky (napr. osobné konzultácie, výživové plány, jedálničky, analýza stravovacích návykov a i.)

c) pojmy „dotknutá osoba“, „sprostredkovateľ“, „príjemca“ a „spracúvanie“ majú pre účely týchto Informácií významy, ktoré týmto pojmom prikladá oficiálne slovenské znenie GDPR.

Článok 1

Informačná povinnosť

1.1 Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

wooacademy agency s. r. o.
Rimavská 1650/4
979 01 Rimavská Sobota
IČO:54378109
DIČ:2121652665

1.2 Totožnosť a kontaktné údaje zástupcu prevádzkovateľa:

neaplikuje sa;

1.3  Kontaktné údaje zodpovednej osoby:

neaplikuje sa;

1.4  Kategórie dotknutých osobných údajov:

Prosím berte na vedomie, že vo vzťahu k Vám ako nášmu zamestnancovi spracúvame najmä tu uvedené kategórie osobných údajov. Uvedený rozsah sa nemusí nevyhnutné týkať každého nášho jednotlivého zamestnanca, zoznam osobných údajov je demonštratívny (avšak čo najširší), aby obsiahol podľa možnosti celý rozsah osobných údajov, ktorý o Vás ako našich zamestnancoch spracúvame. V prípade Vášho záujmu sa na nás môžete kedykoľvek obrátiť so žiadosťou o poskytnutie informácie, aké konkrétne osobné údaje o Vás zo zoznamu podľa tohto bodu Informácií spracovávame. V prípade, ak ste uchádzačom o zamestnanie v našej spoločnosti, spracúvame o Vás len tie osobné údaje, ktoré nám sami (napr. v rámci Vášho životopisu) poskytnete. Pokiaľ nám poskytnete viac osobných údajov, ako je nevyhnutné na dosiahnutie konkrétneho účelu spracúvania, predmetné osobné údaje zlikvidujeme, pokiaľ nebudeme mať na ich spracúvanie identifikovaný relevantný právny základ spracúvania.

Ako prevádzkovateľ spracúvame najmä nasledovné osobné údaje:

1.4.1 identifikačné údaje, ktorými sa rozumejú najmä meno, priezvisko, titul, dátum narodenia;

1.4.2 kontaktné údaje, ktorými sa rozumejú najmä kontaktná adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa;

1.4.3 údaje o vašom správaní na webe, predovšetkým tovar a služby, ktoré si zobrazujete, odkazy, na ktoré klikáte, spôsob pohybu po našom webe a posúvanie obrazovky a takisto údaje o zariadení, z ktorého si náš web prezeráte, ako je IP adresa a z nej odvodená poloha, identifikácia zariadenia, jeho technické parametre ako operačný systém, jeho verzia, rozlíšenie obrazovky, použitý prehliadač a jeho verzia a tiež údaje získané zo súborov cookies a obdobných technológií na identifikáciu zariadenia;

1.4.4 údaje o vašich objednávkach, ktorými sú v prvom rade údaje o tovare a službách, ktoré ste si objednali, spôsobe doručenia a platby vrátane čísla platobného účtu, údaje o reklamáciách;

 

1.4.5 obrazová snímka a prejavy fyzickej osoby, najmä jej fotografie;

 

1.4.6 údaje nevyhnutné na poskytovanie služieb (neuvedené v bodoch 1.4.1 až 1.4.6 týchto Informácií)

1.5 Účely spracúvania osobných údajov:

1.5.1 spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy (plnenie v rozsahu objednávky zákazníka) alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy (ďalej ako „zmluva“) uzavretej medzi prevádzkovateľom ako poskytovateľom služby (výživovým poradcom) a dotknutou osobou ako objednávateľom služieb prevádzkovateľa;

1.5.2 spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonných povinností prevádzkovateľa ako zamestnávateľa (napr. personalistika a mzdy, účtovníctvo, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, pracovná zdravotná služba a pod.), ktoré prevádzkovateľovi vyplývajú najmä (ale nielen) z nasledovných právnych predpisov:

1.5.2.1 zákon č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník;

1.5.2.2 zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník;

1.5.2.3  zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení;

1.5.2.4  zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov;

1.5.2.5 zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení;

1.5.2.6  zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty;

1.5.2.7 zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve;

1.5.2.8 zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach;

1.5.2.9 zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia;

1.5.2.10 zákon č. 95/2002 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

1.5.3 spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa, a to za účelom:

1.5.3.1 prevádzka našich obchodných profilov na sociálnych sieťach alebo webových stránkach (napr. https://wooacademy.sk/) za účelom zvyšovania povedomia o spoločnosti / značke / produktoch a službách prevádzkovateľa v online prostredí (zabezpečenie našej podnikateľskej činnosti);

1.5.3.2 vnútornej kontroly a evidencie, najmä evidencia vykonaných platieb, evidencia a plánovanie zmien, kontroly plnenia zmluvných povinností, a pod., kde je naším oprávneným záujmom zabezpečenie a kontrola riadneho plnenia všetkých Vašich a našich povinností;

1.5.3.3 štatistík a prehľadov, najmä pre potreby monitorovania potrieb controllingu a reportingu, kde je naším oprávneným záujmom sledovanie a udržanie efektivity našej podnikateľskej činnosti;

1.5.3.4 ochrany našich právnych nárokov (inak povedané, aby sme mohli v súdnom, mimosúdnom alebo vykonávacom konaní obhajovať vlastné právne nároky), kde je naším oprávneným záujmom zabránenie vzniku škôd;

1.5.3.5 zaistenia bezpečnosti a ochrany majetku, kde je naším oprávneným záujmom zabezpečenie fyzickej a IT bezpečnosti a tiež ochrana nášho majetku; na tento účel môžeme vykonávať monitoring niektorých priestorov na pracovisku a využívania elektronických zariadení, informačných systémov a IT infraštruktúry;

1.5.3.6 prijímania a vybavovania žiadostí, kde je naším oprávneným záujmom spracovanie žiadostí o rôzne potvrdenia a iné dokumenty, ktoré od nás žiadate;

1.5.3.7 použitia identifikačných údajov podľa bodu 1.4.1 a 1.4.6 týchto Informácií (vrátane fotografií) v primeranom rozsahu na účely propagácie prevádzkovateľa a posilňovanie značky (napr. použitie fotografií z našich akcií, eventov a hromadných fotografií;

1.6 Právny základ spracúvania osobných údajov:

1.6.1 čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR – spracúvanie je nevyhnutné na plnenie pracovnej zmluvy uzavretej medzi prevádzkovateľom ako zamestnávateľom a dotknutou osobou ako zamestnancom prevádzkovateľa podľa bodu 1.5.1 týchto Informácií;

1.6.2 čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR – spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinností, ktorá prevádzkovateľovi vyplýva z príslušných právnych predpisov (demonštratívny výpočet uvedený v bode 1.5.2 týchto Informácií);

1.6.3 čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR – spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa podľa bodu 1.5.3 týchto Informácií;

1.6.4 čl. 9 ods. 2 písm. a) GDPR – dotknutá osoba vyjadrila výslovný súhlas so spracúvaním osobných údajov podľa bodu 1.4.5 týchto Informácií na účel podľa bodu 1.5.1 týchto Informácií (poskytovanie služieb zákazníkom);

1.7 Príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov:

Prevádzkovateľ je oprávnený poskytnúť Vaše osobné údaje najmä nasledovným príjemcom/ kategóriám príjemcov:

1.7 .1 správca internetovej stránky prevádzkovateľa;

1.7.2 poskytovateľ právnych služieb;

1.7.3 poskytovateľ účtovného a daňového poradenstva, auditných služieb;

1.7.4 poskytovateľ kuriérskych služieb;

1.8 Informácia o tom, že prevádzkovateľ zamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:

neaplikuje sa.

1.8.1  Informácia o existencii/neexistencii rozhodnutia Komisie o primeranosti:

neaplikuje sa;

1.8.2 Odkaz na primerané alebo vhodné záruky (vrátane uvedenia spôsobu, na základe ktorého je možné dospieť ku ich kópii alebo kde sú dostupné/zverejnené):

neaplikuje sa;

1.9 Doba uchovávania osobných údajov (kritéria na jej určenie):

Prevádzkovateľ je oprávnený uchovávať osobné údaje po nasledovnú dobu:

Prosím berte na vedomie, že všetky relevantné a príslušné doby uchovávania Vašich osobných údajov sú identifikované v rámci dokumentu Záznamy o spracovateľských činnostiach, ktorý je predovšetkým s ohľadom na meniacu sa legislatívu pravidelne aktualizovaný. V prípade Vášho záujmu sa máte možnosť kedykoľvek na nás obrátiť a informovať sa.

Ďalej uvádzame len demonštratívny výpočet možných dôb uchovávania Vašich osobných údajov našou spoločnosťou:

1.9.1 po dobu trvania zmluvného vzťahu s dotknutou osobou;

1.9.2 po dobu nevyhnutnú na realizáciu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu s dotknutou osobou;

1.9.3 po dobu plynutia premlčacích alebo prekluzívnych lehôt vo vzťahu k nárokom vyplývajúcich alebo súvisiacich zo zmluvného vzťahu s dotknutou osobou a jeden rok po uplynutí príslušnej premlčacej alebo prekluzívnej lehoty v prípade možného uplatnenia právneho nároku voči nám v závere premlčacej alebo prekluzívnej lehoty;

1.9.4 po dobu trvania súdneho, správneho alebo iného konania v nevyhnutnom rozsahu po celú dobu trvania takýchto konaní a zostávajúcu časť premlčacej alebo prekluzívnej lehoty po ich skončení;

1.9.5 na účely podľa bodu 1.5.2. týchto Informácií po dobu vyplývajúcu z príslušného právneho predpisu;

1.10 Identifikácia práv dotknutej osoby:

1.10.1 právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov dotknutej osoby, najmä namietať proti spracúvaniu podľa bodu 1.5.3 týchto Informácií; Vaše osobné údaje v takomto prípade nebudeme pre daný účel ďalej spracovávať, ak nebudeme mať nevyhnutné oprávnené dôvody pre to, aby sme v takomto spracúvaní pokračovali;

1.10.2 právo na prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby;

1.10.3 právo na opravu osobných údajov dotknutej osoby;

1.10.4  právo na vymazanie osobných údajov dotknutej osoby;

1.10.5 právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov dotknutej osoby;

1.10.6 právo na prenosnosť osobných údajov dotknutej osoby;

1.10.7 právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov Úradu na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika podľa § 99 a nasl. Zákona;

1.11 Existencia práva dotknutej osoby kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov

Prevádzkovateľ týmto informuje dotknutú osobu pred poskytnutím súhlasu dotknutej osoby, že má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním jej osobných údajov odvolať (vrátane súhlasu podľa bodu 1.6.4 týchto Informácií). V prípade, ak bol súhlas prevádzkovateľovi udelený písomne, odvolanie súhlasu musí byť rovnako písomné a doručené prevádzkovateľovi na adresu jeho sídla/miesta podnikania uvedenú v záhlaví týchto Informácií alebo odovzdané osobe oprávnenej za prevádzkovateľa takéto podanie prijať. V prípade, pokiaľ je súhlas so spracúvaním osobných údajov prevádzkovateľovi poskytnutý elektronickými prostriedkami (napr. emailom), dotknutá osoba je oprávnená súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať na mailovej adrese info@wooacademy.sk

1.12 Informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy (vrátane informácie, či je dotknutá osoba povinná na poskytnutie osobných údajov a možných následkov ich neposkytnutia):

1.12.1 v prípade spracúvania osobných údajov na účel podľa bodu 1.5.1 týchto Informácií je poskytnutie osobných údajov a ich spracúvanie prevádzkovateľom nevyhnutné na plnenie zmluvy (v prípade, pokiaľ by dotknutá osoba osobné údaje neposkytla, prevádzkovateľ by nebol schopný plniť zmluvu;

1.12.2 v prípade spracúvania osobných údajov na účel podľa bodu 1.5.2 týchto Informácií je spracúvanie osobných údajov o dotknutej osobe prevádzkovateľom nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa vyplývajúcej zo všeobecne záväzných právnych predpisov;

1.12.3 v prípade spracúvania osobných údajov na účel podľa bodu 1.5.3 týchto Informácií dotknutá osoba nie je povinná na poskytnutie osobných údajov a je oprávnená namietať proti spracúvaniu jej osobných údajov (v prípade, pokiaľ využijete svoje právo namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov podľa bodu 1.5.3 týchto Informácií, Vaše osobné údaje v takomto prípade nebudeme ďalej spracovávať, ak nebudeme mať nevyhnutné oprávnené dôvody pre to, aby sme v takomto spracúvaní pokračovali);

1.12.4 v prípade spracúvania osobných údajov na účel podľa bodu 1.6.4 týchto Informácií dotknutá osoba nie je povinná na poskytnutie osobných údajov a v prípade udelenia súhlasu so spracúvaním jej osobných údajov je oprávnená postupovať podľa bodu 1.11 týchto Informácií;

1.13 Z akých zdrojov osobné údaje získavame?

Najviac osobných údajov získame priamo od vás tým, že nám ich poskytnete (napr. vyplníte na príslušných formulároch, životopise, v zmluvnej dokumentácii), a to ako pred, tak aj pri uzatvorení pracovnej zmluvy alebo dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru a vyplnení osobného dotazníka alebo pri ohlásení akejkoľvek zmeny;

1.14 Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania (vrátane informácií o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu):

1.14.1 Ak navštívite naše internetové stránky, do vášho zariadenia ukladáme a následne z neho čítame malé súbory ako cookies. Cookie je malý súbor písmen a čísel, ktorý ukladáme vo vašom internetovom prehliadači alebo pevnom disku vášho počítača. Niektoré cookies nám umožňujú prepojiť vaše aktivity počas prezerania našich stránok od chvíle, keď otvoríte okno webového prehliadača do okamihu, kedy ho zatvoríte. Vo chvíli, keď zatvoríte okno internetového prehliadača, sa tieto cookies vymažú.

Iné zostávajú v zariadení po nastavený čas a aktivujú sa vždy, keď navštívite webovú stránku, ktorá konkrétne cookie vytvorila. Ďalej používame pixelové značky (známe aj ako web beacons), čo sú malé obrázky, ktoré majú podobnú funkciu ako cookies. Pri porovnaní s cookies, ktoré sú ukladané na pevnom disku vášho počítača, sú pixelové značky pevnou súčasťou internetových stránok (spolu ďalej cookies a beacons ako „cookies“).

Dôvodom využívania cookie je najmä na zverejňovanie vložených príspevkov, sledovanie návštevnosti a zlepšovanie našich služieb. Pokiaľ sa u nás zaregistrujete, využívame vaše údaje na vedenie vášho účtu a poskytovanie súvisiacich funkcií. Takisto vám s pomocou vašich kontaktov a ďalších údajov zobrazujeme a zasielame naše ponuky. Vaše údaje takisto používame vtedy, ak si objednáte tovar cez náš Košík a pri riešení prípadných reklamácií, pokiaľ nám ich spracovanie ukladá legislatívny predpis a takisto na ochranu našich právnych nárokov.

1.14.2 Cookies nám ďalej pomáhajú:

1.14.2.1 identifikovať vás pri prechádzaní medzi jednotlivými stránkami (kartami) nášho webu a opätovných návštevách, napríklad aby sa vám pri nákupe nevymazal košík, aby sme si mohli zapamätať vaše prihlásenie z konkrétneho zariadenia a nežiadať vás opakovane o e-mail a heslo, alebo aby sme si uložili, ktorú verziu nášho webu vám máme zobraziť v prípade, že web ponúka v daný moment viacero variant;

1.14.2.2 so zaistením bezpečnosti, napríklad aby sme zaistili, že niekto nezneužije vaše pripojenie k nášmu webu a nebude konať namiesto vás;

1.14.2.3 evidovať, skúmať a odstraňovať poruchy a nefunkčné súčasti našich internetových stránok;

1.14.3 Údaje o vašom správaní na našich internetových stránkach nezískavame len z cookies, doplňujeme ich tiež o údaje, ako je:

1.14.3.1 IP adresa vášho zariadenia (adresa vášho zariadenia, pomocou ktorého komunikujete s inými zariadeniami v sieti internet);

1.14.3.2 operačný systém vášho zariadenia, jeho verzia a jazykové nastavenie;

1.14.3.3 prehliadač, ktorý na svojom zariadení používate, jeho verzia a jazykové nastavenie;

1.14.3.4 adresa webovej stránky (URL adresa), z ktorej prichádzate na naše internetové stránky;

Pokiaľ využitie cookies nevypnete v nastavení vášho webového prehliadača a po našom upozornení kliknete na akýkoľvek odkaz na našej internetovej stránke alebo kliknete na tlačidlo „Rozumiem“, ktoré je súčasťou upozornenia, budeme sa oprávnene domnievať, že s využívaním týchto cookies súhlasíte. Svoj súhlas môžete hocikedy odvolať vypnutím využívania cookies v nastavení vášho webového prehliadača.

Nastavenie Vášho prehliadača je v zmysle § 55 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách považované za Váš súhlas s používaním cookies na našich webových stránkach.

 

Zároveň máte právo proti tomuto spracovaniu namietať, a to v súlade s bodom 1.10.1 týchto Informácií.

* * *