Skip to content

DMAIC – Model riadenia projektu

Obsah článku

RNDr. Milan Fraňo, PhD. - SEO špecialista a web editor - wooacademy

O autorovi článku

RNDr. Milan Fraňo, PhD. – SEO špecialista a web editor wooacademy
RNDr. Milan Fraňo, PhD. - SEO špecialista a web editor - wooacademy

O autorovi článku

RNDr. Milan Fraňo, PhD. – SEO špecialista a web editor wooacademy

☕Páčil sa vám článok? Podporte nás likom na YouTube kanál alebo kúpou kávy.

⭐ Abstrakt

DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control) je strukturovaná metodika zameraná na zlepšenie procesov a riešenie problémov. Je jadrom Six Sigma, súboru nástrojov a techník používaných na minimalizáciu chýb a zvyšovanie kvality. DMAIC funguje ako cyklický proces, pričom každý krok stavia na predchádzajúcom a umožňuje organizáciám systematicky zdokonaľovať svoje fungovanie.

DMAIC je účinný nástroj pre organizácie, ktoré chcú zlepšiť svoje procesy a dosiahnuť lepšie výsledky. Jeho cyklická povaha umožňuje neustále zdokonaľovanie a prispôsobovanie sa meniacim sa potrebám.

Čo je DMAIC?

DMAIC je skratka z anglického výrazu Define, Measure, Analyze, Improve, Control (Definovať, Meriať, Analyzovať, Zlepšiť, Kontrolovať). Predstavuje metodológiu používanú na zlepšenie procesov a riešenie problémov. Je jadrom Six Sigma, súboru nástrojov a techník zameraných na minimalizáciu chýb a zlepšenie kvality.

Ako funguje DMAIC?

DMAIC, ako ste už správne uviedli, je skratka z anglického výrazu Define, Measure, Analyze, Improve, Control (Definovať, Meriať, Analyzovať, Zlepšiť, Kontrolovať). Predstavuje cyklický proces zlepšovania procesov a riešenia problémov. Pozrime sa bližšie na to, ako každá fáza DMAIC funguje:

1. Define (Definovať)

 • Identifikácia problému: V tejto fáze jasne definujete problém, ktorý chcete riešiť, alebo príležitosť na zlepšenie, ktorú chcete využiť.
 • Stanovenie cieľov: Určíte konkrétne a merateľné ciele pre váš projekt zlepšovania.
 • Identifikácia zákazníkov: Zistíte, kto sú zákazníkmi procesu a aké sú ich požiadavky. Zákazníkmi môžu byť interní zákazníci (ostatné oddelenia) alebo externí zákazníci (koncoví užívatelia).

2. Measure (Meriať)

 • Výber kľúčových ukazovateľov výkonnosti (KPI): Identifikujete relevantné merania na posúdenie aktuálneho výkonu procesu. Tieto merania by mali byť kvantitatívne a mali by priamo súvisieť s cieľmi projektu.
 • Zber dát: Zhromaždíte údaje o procese, ktoré vám pomôžu pochopiť jeho aktuálny stav. Zdroje dát môžu byť rôzne, napríklad záznamy o chybách, údaje o zákazníckej spokojnosti, časové údaje o procesoch a pod.

3. Analyze (Analyzovať)

 • Analýza dát: Získané dáta sa analyzujú, aby sa identifikovali príčiny problému alebo oblasti, ktoré je možné zlepšiť.
 • Použitie nástrojov a techník: Rôzne nástroje a techniky pomáhajú pri analýze dát. Bežne sa využívajú Paretove diagramy na identifikáciu najčastejších príčin problémov, cauzačné diagramy (rybie kosti) na vizualizáciu potenciálnych príčin a FMEA (analýza modality a vplyvu zlyhania) na posúdenie rizík a ich dopadu.

4. Improve (Zlepšiť)

 • Navrhnutie riešení: Na základe analýzy sa navrhnú riešenia na odstránenie príčin problému. Tieto riešenia by mali byť zamerané na zlepšenie kľúčových ukazovateľov výkonnosti (KPI) identifikovaných v fáze merania.
 • Implementácia riešení: Vybrané riešenia sa uvedú do praxe. Môže to zahŕňať zmeny v pracovnom postupe, zavedenie nových nástrojov, školenie zamestnancov alebo implementáciu nových technológií.

5. Control (Kontrolovať)

 • Monitorovanie a overovanie: Účinnosť zavedených zmien sa monitoruje a overuje. Zbierajú sa údaje o procese po implementácii riešení, aby sa posúdil ich dopad na kľúčové ukazovatele výkonnosti.
 • Udržanie zlepšení a úprava procesov: Ak zmeny priniesli požadované zlepšenie, je potrebné zabezpečiť ich trvalé udržanie v procese. V opačnom prípade sa proces znovu analyzuje a upravia sa zavedené zmeny.

Cyklická povaha DMAIC:

DMAIC je cyklický proces, čo znamená, že po fáze kontroly sa môžete vrátiť k fáze definovania a začať znova. Môžete napríklad identifikovať nové problémy alebo príležitosti na zlepšenie v procese a celý cyklus DMAIC zopakovať. Týmto spôsobom sa neustále zdokonaľuje proces a dosahujú sa lepšie výsledky.

 

Výhody DMAIC

DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control) ponúka celý rad výhod pre organizácie, ktoré chcú zlepšiť svoje procesy a dosiahnuť lepšie výsledky. Pozrime sa na niektoré z kľúčových výhod:

 • Systematický prístup: DMAIC poskytuje jasný a logický rámec na riešenie problémov a zlepšovanie procesov. Umožňuje organizáciám postupovať krok za krokom a zamerať sa na najdôležitejšie aspekty zlepšenia.
 • Dátovo riadené rozhodovanie: DMAIC kladie dôraz na zber a analýzu dát počas celého procesu. To umožňuje organizáciám robiť informované rozhodnutia o tom, ako zlepšiť procesy, a nie sa spoliehať len na intuíciu alebo domnienky.
 • Zameranie na koreňové príčiny: DMAIC pomáha organizáciám identifikovať skutočné príčiny problémov, a nie len ich symptómy. Riešením koreňových príčin sa zabráni opakovaniu problémov v budúcnosti a zabezpečí sa trvalé zlepšenie.
 • Zlepšená efektivita a produktivita: Prostredníctvom DMAIC môžu organizácie odstrániť zbytočné činnosti a zefektívniť svoje procesy. To vedie k zvýšeniu produktivity, zníženiu nákladov a zlepšeniu celkovej výkonnosti.
 • Zvýšená kvalita: DMAIC pomáha organizáciám identifikovať a eliminovať chyby v procesoch. To vedie k zlepšeniu kvality výrobkov a služieb.
 • Zlepšená spokojnosť zákazníkov: Keď organizácie zlepšujú svoje procesy pomocou DMAIC, zákazníci z toho priamo profitujú. Môžu očakávať kratšie dodacie lehoty, vyššiu kvalitu a lepšie služby.
 • Lepšia tímová spolupráca: DMAIC zvyčajne zahŕňa prácu tímov, ktoré pozostávajú z odborníkov z rôznych oddelení. Tento proces spolupráce pomáha zlepšiť komunikáciu a koordináciu medzi jednotlivými tímami.
 • Znalosť procesov: DMAIC núti organizácie dôkladne preskúmať svoje procesy a pochopiť, ako fungujú. To im umožňuje lepšie identifikovať oblasti na zlepšenie a robiť informované rozhodnutia o investíciách.
 • Univerzálnosť: DMAIC je možné aplikovať na širokú škálu procesov v rôznych odvetviach. Bez ohľadu na to, či sa snažíte zlepšiť výrobný proces, administratívnu činnosť alebo zákaznícky servis, DMAIC vám môže pomôcť dosiahnuť požadované výsledky.

Celkovo vzaté, DMAIC je výkonný nástroj, ktorý môže organizáciám pomôcť zlepšiť ich procesy, zvýšiť efektivitu a dosiahnuť lepšie výsledky.

 

História DMAIC 

Počiatky DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control) siahajú do obdobia po druhej svetovej vojne, kedy sa Spojené štáty snažili o zlepšenie kvality a zníženie nákladov vo výrobe. V tom čase sa objavili viaceré myšlienkové smery a nástroje, ktoré prispeli k formovaniu DMAIC, ako ho poznáme dnes:

 • Štatistická kontrola procesov (SPC): Walter A. Shewhart a W. Edwards Deming boli priekopníkmi v oblasti SPC, ktorá sa zameriava na používanie štatistických metód na monitorovanie a kontrolu výrobných procesov. Princípy SPC boli neskôr začlenené do fázy merania (Measure) v DMAIC.
 • Cyklické zlepšovanie: Deming je tiež považovaný za otca cyklického zlepšovania, ktoré zdôrazňuje neustále zdokonaľovanie procesov. Tento koncept tvorí základ cyklickej povahy DMAIC, kde sa po fáze kontroly (Control) vraciate späť k definícii (Define) a začínate znovu.
 • Six Sigma: Six Sigma, súbor nástrojov a techník zameraných na minimalizáciu chýb a zlepšenie kvality, zohral významnú úlohu v popularizácii DMAIC. DMAIC je jadrom Six Sigmy a používa sa na systematické zlepšovanie procesov v rámci tohto metodologického rámca.

Vývoj DMAIC:

 • 50. a 60. roky 20. storočia: V tomto období sa nástroje a techniky, ktoré viedli k DMAIC, začali používať v americkom priemysle.
 • 80. a 90. roky 20. storočia: Six Sigma a DMAIC si získali na popularite v Japonsku a neskôr aj v iných krajinách po celom svete.
 • 21. storočie: DMAIC sa naďalej vyvíja a prispôsobuje novým technológiám a obchodným praktikám. Stále však zostáva jedným z najpoužívanejších nástrojov na zlepšovanie procesov v rôznych odvetviach.

Kľúčové míľniky v histórii DMAIC:

 • 1950: W. Edwards Deming publikuje knihu „Elementárne štatistické metódy pre kontrolu kvality“, ktorá položila základy pre štatistickú kontrolu procesov (SPC).
 • 1986: Motorola začína implementovať Six Sigma, pričom DMAIC je jeho hlavným nástrojom.
 • 2001: Michael Harry a Richard Schroeder publikujú knihu „Six
 • Sigma: The Breakthrough Management Strategy Revolutionizing Today’s Businesses“, ktorá ďalej popularizuje DMAIC a Six Sigma.

Dnes je DMAIC uznávaný nástroj na zlepšovanie procesov, ktorý sa používa v rôznych organizáciách na celom svete.

Kto používa DMAIC 

DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control) je všestranný nástroj na zlepšovanie procesov, ktorý sa dá využiť v rôznych odvetviach a organizáciách. Pozrime sa na niektoré z oblastí, kde sa DMAIC bežne používa:

Výroba:

 • Automobilový priemysel
 • Výroba elektroniky
 • Lekárenský priemysel
 • Potravinársky priemysel
 • Výroba spotrebného tovaru

Služby:

 • Zákaznícky servis
 • Logistika a doprava
 • Bankovníctvo a financie
 • Zdravotníctvo
 • Verejná správa

Vo všeobecnosti môže každá organizácia, ktorá sa snaží zlepšiť svoje procesy a dosiahnuť lepšie výsledky, využiť DMAIC.

Okrem toho existujú aj špecifické dôvody, prečo sa DMAIC stáva takým populárnym nástrojom:

 • Zameranie na zákazníka: DMAIC pomáha organizáciám identifikovať a splniť požiadavky zákazníkov, čo vedie k vyššej spokojnosti zákazníkov.
 • Zníženie nákladov: Prostredníctvom zlepšenia efektivity procesov pomáhe DMAIC organizáciám znižovať náklady na prevádzku.
 • Zvýšenie kvality: DMAIC pomáha organizáciám minimalizovať chyby a zlepšiť kvalitu výrobkov a služieb.
 • Dodržiavanie predpisov: DMAIC sa dá využiť na zabezpečenie toho, aby procesy organizácie spĺňali príslušné právne predpisy a normy.

Niektoré konkrétne príklady použitia DMAIC:

 • Výrobca automobilov môže použiť DMAIC na zlepšenie procesu montáže a zníženie chybovosti.
 • Spoločnosť poskytujúca finančné služby môže využiť DMAIC na zefektívnenie procesu spracovania hypoték a skrátenie doby vybavovania.
 • Nemocnica môže implementovať DMAIC na zlepšenie procesu starostlivosti o pacientov a zníženie počtu opakovaných hospitalizácií.

Bez ohľadu na odvetvie alebo typ organizácie môže DMAIC pomôcť zlepšiť podnikové procesy a dosiahnuť lepšie výsledky.

O autorovi

RNDr. Milan Fraňo, PhD.

HEAD of SEO, web editor, co-founder wooacademy

Môj príbeh SEO špecialistu

seo-specialista-milan-frano

Zanechajte nám kontaktné informácie a pripravíme cenovú ponuku na mieru ?

Marketingové služby na mieru, ozvite sa!

Meno
Field is required!
Field is required!
Email
zadajte platnú emailovú adresu
zadajte platnú emailovú adresu
Telefónne číslo
Field is required!
Field is required!
doména
Field is required!
Field is required!
Správa
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!