Skip to content

FMEA – Failure mode and effects analysis

Obsah článku

RNDr. Milan Fraňo, PhD. - SEO špecialista a web editor - wooacademy

O autorovi článku

RNDr. Milan Fraňo, PhD. – SEO špecialista a web editor wooacademy
RNDr. Milan Fraňo, PhD. - SEO špecialista a web editor - wooacademy

O autorovi článku

RNDr. Milan Fraňo, PhD. – SEO špecialista a web editor wooacademy

☕Páčil sa vám článok? Podporte nás likom na YouTube kanál alebo kúpou kávy.

⭐ zhrnutie

FMEA: Analýza spôsobov zlyhania a ich účinkov

FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) systematická metóda používaná na identifikáciu a prevenciu potenciálnych zlyhaní v rôznych oblastiach, ako je výroba, dizajn, procesy a služby. Výhody FMEA, ako je zníženie chýb, zvýšená spoľahlivosť a bezpečnosť, a zlepšená kvalita a produktivita. 

Kľúčové slová: FMEA, analýza zlyhania, prevencia chýb, spoľahlivosť, bezpečnosť, kvalita, produktivita, efektivita, konkurencieschopnosť.

Čo je FMEA?

FMEA je skratka pre Failure Mode and Effects Analysis (Analýza spôsobov zlyhania a ich účinkov). Ide o systematický proces používaný v inžinierstve spoľahlivosti, bezpečnosti a kvality na identifikáciu potenciálnych spôsobov zlyhania v systéme, produkte, procese alebo službe. FMEA sa zameriava na proaktívne odhalenie slabých miest a následkov týchto zlyhaní skôr, ako dôjde k problémom.

Ako funguje FMEA?

FMEA sa zvyčajne vykonáva pomocou tímu zloženého z inžinierov, odborníkov na kvalitu a ďalších príslušných pracovníkov. Tím analyzuje každý komponent, subsystém alebo krok v procese a pre každý z nich identifikuje:

 • Možné spôsoby zlyhania: Ako by daná časť, systém alebo krok v procese mohol zlyhať?
 • Účinky zlyhania: Aké následky bude mať zlyhanie na celkový systém alebo zákazníka?
 • Príčiny zlyhania: Čo by mohlo spôsobiť zlyhanie v danej oblasti?
 • Miera výskytu: Aká je pravdepodobnosť, že k tomuto zlyhaniu dôjde?
 • Miera závažnosti: Aký vážny bude dopad zlyhania?
 • Ovládacie opatrenia: Aké kroky sa dajú podniknúť na prevenciu alebo zmiernenie rizika zlyhania?

Po identifikácii týchto faktorov tím FMEA priradí každému potenciálnemu zlyhaniu tzv. číslo rizika (RPN). Toto číslo sa zvyčajne vypočíta vynásobením miery výskytu, závažnosti a odhaliteľnosti zlyhania. Zlyhania s najvyšším RPN sa potom riešia prioritne, aby sa minimalizovalo riziko ich výskytu.

Výhody FMEA:

 • Proaktívna prevencia chýb: FMEA pomáha identifikovať potenciálne problémy skôr, ako dôjde k zlyhaniu a nákladným opravám.
 • Zvýšená bezpečnosť: FMEA pomáha konštruktérom a inžinierom navrhovať bezpečnejšie systémy a procesy.
 • Zlepšená kvalita: FMEA pomáha identifikovať oblasti, v ktorých je potrebný dôraz na kvalitu, aby sa minimalizovali chyby a zvýšila sa spokojnosť zákazníkov.
 • Znížené náklady: FMEA môže pomôcť znížiť náklady na opravy, záruky a stiahnutie výrobkov z trhu.

FMEA sa používa v širokom spektre odvetví, vrátane:

 • Automobilového priemyslu
 • Leteckého a kozmického priemyslu
 • Elektroniky
 • Lekárskeho priemyslu
 • Výroby spotrebného tovaru
 • A mnoho ďalších

FMEA je cenným nástrojom na zlepšenie spoľahlivosti, bezpečnosti a kvality produktov a procesov.

 

História FMEA 

História FMEA siaha do obdobia po druhej svetovej vojne, konkrétne do konca 40. rokov. V tomto období bolo pre armádu Spojených štátov kľúčové zabezpečiť spoľahlivosť komplexných systémov, ako boli lietadlá, vozidlá a zbrane. Frustrácia z porúch munície viedla k vývoju metódy, ktorá by pomohla eliminovať potenciálne príčiny zlyhania.

Vývoj FMEA prebiehal v týchto kľúčových etapách:

 • Vznik v armáde USA (koniec 40. rokov): Prvotný vývoj FMEA prebiehal v spolupráci s leteckým priemyslom. Cieľom bolo vytvoriť systematický prístup na identifikáciu potenciálnych zlyhaní, ktoré by mohli ohroziť úspech misií.
 • Aplikácia v leteckom a kozmickom prieskume (50. a 60. roky): Inžinieri pracujúci na projektoch rakiet a vesmírneho cestovania uznali význam FMEA pre systematickú analýzu rizík. V tomto období sa kládol dôraz na posúdenie vplyvu zlyhania na celý systém a prioritizáciu rizík podľa ich závažnosti.
 • Rozšírenie do automobilového priemyslu (70. a 80. roky): Po škandále s Fordom Pinto sa automobilový priemysel začal zaujímať o FMEA ako nástroj na zlepšenie bezpečnosti a dodržiavanie predpisov. Spoločnosť Ford implementovala FMEA do svojho dizajnérskeho procesu, aby predišla potenciálnym problémom pred spustením výroby.
 • Štandardizácia a dnešok (od 90. rokov): Využitie FMEA sa postupne rozširovalo a viedlo k vzniku štandardov pre jeho implementáciu. V roku 1993 organizácia Automotive Industry Action Group (AIAG) zverejnila prvú štandardnú metodiku FMEA pre automobilový priemysel. FMEA sa vylepšuje a používa sa aj dnes v rôznych odvetviach, ktoré vyžadujú vysokú mieru spoľahlivosti.

Prečo je FMEA dôležité

FMEA je dôležité z nasledovných dôvodov:

 • Proaktívna prevencia chýb: FMEA umožňuje identifikovať a riešiť potenciálne problémy skôr, ako sa prejavia ako zlyhania. To vedie k zníženiu nákladov na opravy, záruky a stiahnutie produktov z trhu.
 • Zvýšená bezpečnosť: FMEA pomáha konštruktérom a inžinierom navrhovať bezpečnejšie systémy a procesy, čím sa znižuje riziko nehôd a zranení.
 • Zlepšená kvalita: FMEA identifikuje oblasti, v ktorých je potrebný dôraz na kvalitu, aby sa minimalizovali chyby a zvýšila sa spokojnosť zákazníkov.
 • Znížené náklady: FMEA môže pomôcť znížiť náklady na výrobu, prevádzku a údržbu vďaka lepšej prevencii a predvídaniu problémov.
  Zlepšená komunikácia a tímová práca: FMEA podporuje tímovú prácu a komunikáciu medzi rôznymi oddeleniami v rámci organizácie.
 • Zvýšená konkurencieschopnosť: Implementácia FMEA môže pomôcť firmám zlepšiť svoje produkty a procesy a stať sa konkurencieschopnejšími na trhu.

Okrem týchto všeobecných výhod má FMEA aj špecifické prínosy v rôznych oblastiach:

 • V automobilovom priemysle: FMEA pomáha predchádzať poruchám, ktoré by ohrozili bezpečnosť cestujúcich a viedli k stiahnutiu vozidiel z trhu.
 • V leteckom priemysle: FMEA je kľúčovým nástrojom na zabezpečenie spoľahlivosti lietadiel a prevenciu katastrof.
 • V medicínskom priemysle: FMEA sa používa na minimalizáciu rizík v medicínskych zariadeniach a implantátoch.
 • V energetickom priemysle: FMEA pomáha predchádzať haváriám v elektrárňach a iných energetických zariadeniach.

FMEA je univerzálny a flexibilný nástroj, ktorý sa dá aplikovať v rôznych kontextoch. Jeho dôležitosť spočíva v systematickom prístupe k identifikácii a riešeniu potenciálnych problémov, čím sa znižuje riziko zlyhania a zvyšuje sa spoľahlivosť, bezpečnosť a kvalita.

 

Je možné FMEA využiť v marketingu alebo sales?

Áno, FMEA sa dá s určitými úpravami využiť aj v marketingu a obchode. Tu je niekoľko príkladov:

Marketing:

 • Analýza marketingových kampaní: FMEA sa dá použiť na identifikáciu potenciálnych problémov s marketingovou kampaňou, ako sú napríklad chyby v cieľovej skupine, nesprávne zvolený mediamix alebo neefektívny reklamný text.
 • Analýza vývoja produktov: FMEA sa dá použiť na identifikáciu potenciálnych problémov s novým produktom, ako sú napríklad nesprávne umiestnenie na trhu, neefektívny dizajn alebo nedostatočné marketingové materiály.
 • Analýza webu: FMEA sa dá použiť na identifikáciu potenciálnych problémov s webovou stránkou, ako sú napríklad neprehľadná navigácia, pomalé načítanie alebo neefektívna konverzná stránka.

Sales:

 • Analýza procesu predaja: FMEA sa dá použiť na identifikáciu potenciálnych problémov s procesom predaja, ako sú napríklad nesprávny prístup k zákazníkom, neefektívna kvalifikácia potenciálnych zákazníkov alebo nesprávna argumentácia.
 • Analýza vzťahov so zákazníkmi: FMEA sa dá použiť na identifikáciu potenciálnych problémov so vzťahmi so zákazníkmi, ako sú napríklad nespokojnosť s produktom, nedostatočná komunikácia alebo neefektívny systém riešenia sťažností.
 • Analýza riadenia rizík: FMEA sa dá použiť na identifikáciu potenciálnych rizík v obchodnej činnosti, ako sú napríklad výkyvy na trhu, konkurencia alebo zmeny v legislatíve.

Pri implementácii FMEA v marketingu a obchode je dôležité:

 • Jasne definovať cieľ analýzy.
 • Vybrať relevantný tím s rôznymi skúsenosťami.
 • Identifikovať všetky relevantné kroky v procese.
 • Pre každý krok analyzovať potenciálne chyby a ich dôsledky.
 • Navrhnúť a implementovať preventívne opatrenia.
 • Pravidelne monitorovať a aktualizovať analýzu FMEA.
 • FMEA môže byť cenným nástrojom na zlepšenie efektivity a zníženie rizík v marketingu a obchode.

Dôležité je však poznamenať, že FMEA nie je všeliek. Je to nástroj, ktorý pomáha identifikovať a riešiť potenciálne problémy, ale nie je zárukou úspechu. Implementácia FMEA si vyžaduje čas, úsilie a zdroje.

Napriek tomu môže FMEA priniesť značné benefity v podobe lepšej prevencie chýb, zníženia rizík a zlepšenia celkovej efektivity marketingových a obchodných aktivít.

O autorovi

RNDr. Milan Fraňo, PhD.

HEAD of SEO, web editor, co-founder wooacademy

Môj príbeh SEO špecialistu

seo-specialista-milan-frano

Zanechajte nám kontaktné informácie a pripravíme cenovú ponuku na mieru ?

Marketingové služby na mieru, ozvite sa!

Meno
Field is required!
Field is required!
Email
zadajte platnú emailovú adresu
zadajte platnú emailovú adresu
Telefónne číslo
Field is required!
Field is required!
doména
Field is required!
Field is required!
Správa
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!