Skip to content

Národný projekt: Zručnosti pre trh práce

Školenia – marketing
& grafika zadarmo

Projekt podporený finančnými prostriedkami z Európskej únie ponúka registrovaným uchádzačom o zamestnanie na Úrade práce príležitosť získať príspevok na odborné školenia. Umožňuje účastníkom zlepšiť svoje zručnosti a zvýšiť šance na úspech na trhu práce v súlade s podmienkami preplatenia.

nestrat-pracu-kurzy

Nezmeškaj ponuku! Čas sa kráti a naše kapacity sa napĺňajú.

Informuj sa ešte dnes!

Ako funguje projekt Zručnosti pre trh práce?

Ako postupovať?

Registrácia na úrade práce – musíte byť zaevidovaný na úrade práce ako záujemca o zamestnanie (áno, aj keď STE zamestnaný, je potrebné sa zaregistrovať na úrade práce).
Registrácia na úrade práce – musíte byť zaevidovaný na úrade práce ako záujemca o zamestnanie (áno, aj keď STE zamestnaný, je potrebné sa zaregistrovať na úrade práce).
Výber marketingového kurzu z ponuky kurzov wooacademy.
Výber marketingového kurzu z ponuky kurzov wooacademy.
Vyplniť potrebné tlačivá a doručiť žiadosť na príslušný úrad práce (podľa miesta bydliska).
Vyplniť potrebné tlačivá a doručiť žiadosť na príslušný úrad práce (podľa miesta bydliska).

Podmienky :

  • Uchádzač musí byť registrovaný ako záujemca o zamestnanie (ZoZ).
  • Ak uchádzač nemá predchádzajúce odborné skúsenosti v danej oblasti, musí požiadať o akreditovaný kurz (preplatenie 100%).
  • Ak uchádzač má existujúce znalosti v danej oblasti, môže sa zúčastniť neakreditovaného kurzu (preplatenie min. 80%).
  • Žiadosť o preplatenie kurzov je potrebné podať najneskôr 30 dní pred začatím kurzu.
  • Kurz musí prebehnúť medzi májom 2024 a januárom 2026.

Kurzy aj zadarmo (preplatené) cez Úrad práce

Zručnosti pre trh práce, je jedinečný projekt, ktorý umožňuje záujemcom o zamestnanie získať finančný príspevok na odborné vzdelanie na marketingových (aj iných) kurzoch. Finančný príspevok môže ZoZ získať od 80% až do 100% výšky ceny kurzu.

Pre koho je projekt určený?

Projekt je určený pre záujemcov o zamestnanie (ZoZ), ktorí sa chcú vzdelávať či rozvíjať svoje zručnosti v súlade s aktuálnymi potrebami trhu práce. O preplatenie môže požiadať každý, okrem – študentov dennej formy štúdia, dôchodcov a SZČO.

Kde a ako podať žiadosť?

Záujemca o zamestnanie písomne požiada úrad práce o schválenie požadovaného vzdelávania formou “Žiadosti o poskytnutie príspevku na podporu vzdelávania”. Všetky potrebné tlačivá získate na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny na Oddelení poradenstva a vzdelávania. Vašu žiadosť bude spracovávať a následne uzatvárať dohodu o poskytnutí príspevku na vzdelávanie vždy úrad, v ktorého územnom obvode máte trvalý pobyt.

Čo je cieľom projektu?

Cieľom projektu je podpora zamestnanosti a dovzdelania sa v určitej oblasti. Projekt budú realizovať úrady práce po celom Slovensku a jeho financovanie je zabezpečené prostredníctvom štrukturálnych a investičných fondov EÚ.

Aký kurz si môžete vybrať?

Kurzy si účastníci vyberajú sami. Znamená to, že občan si sám vyberie z ponuky kurzov na trhu, podľa vlastnej potreby, bez ohľadu na vôľu zamestnávateľa. Vzdelávacie kurzy sú verejne dostupné na stránkach poskytovateľov a záujemca sa mu bude venovať vo svojom voľnom čase, v rámci spolupráce s úradom práce.

Koľkokrát môže žiadateľ získať príspevok na kurz?

Jeden žiadateľ môže získať finančný príspevok maximálne dvakrát, pričom pri druhej žiadosti bude uprednostňovaná rekvalifikácia, ktorá nadväzuje na prvý kurz. Druhú žiadosť môže záujemca podať až po tom, čo budú ukončené všetky záväzky plynúce z prvej dohody.

Marketingové školenia cez Úrad práce  

Online alebo osobne v Bratislave
Školenia sú LIVE
Termíny ihneď k dispozícií
Rozdelenie do 2 dní (10 hod.): 680 €

Neváhajte a vyberte
si jeden z našich kurzov

milan-frano-skolenia