Skip to content

Ishikawa diagram

Obsah článku

RNDr. Milan Fraňo, PhD. - SEO špecialista a web editor - wooacademy

O autorovi článku

RNDr. Milan Fraňo, PhD. – SEO špecialista a web editor wooacademy
RNDr. Milan Fraňo, PhD. - SEO špecialista a web editor - wooacademy

O autorovi článku

RNDr. Milan Fraňo, PhD. – SEO špecialista a web editor wooacademy

☕Páčil sa vám článok? Podporte nás likom na YouTube kanál alebo kúpou kávy.

⭐ Abstrakt

Ishikawa diagram, známy tiež ako diagram príčin a následkov alebo diagram rybej kosti, je nástroj na analýzu príčin, ktorý bol vyvinutý japonským vedcom Kaoru Ishikawom v 60. rokoch 20. storočia. Tento diagram je široko využívaný v rôznych odvetviach na systematické identifikovanie a vizualizáciu príčin problémov alebo nežiaducich stavov v procesoch. Ishikawa diagram začína definovaním hlavného problému na konci hlavnej horizontálnej čiary a následne sa pridávajú „kosti“, ktoré reprezentujú hlavné kategórie príčin, ako sú Materiály, Metódy, Pracovná sila, Prístroje, Meranie, a Prostredie. Z týchto hlavných kategórií vedú ďalšie vetvy, ktoré predstavujú špecifické, podrobnejšie príčiny. Ishikawa diagram je cenným nástrojom pre identifikáciu koreňových príčin a podporuje vývoj efektívnych riešení na zlepšenie kvality a efektivity procesov, čím napomáha organizáciám dosahovať vyššiu úroveň výkonu a spokojnosti zákazníkov.

Čo je Ishikawa diagram

Ishikawa diagram, nazývaný tiež aj diagram rybej kosti (fishbone diagram) alebo diagram príčin a následkov (cause-and-effect diagram), je analytický nástroj používaný na identifikáciu a vizualizáciu potenciálnych príčin určitého problému. Ide o grafické znázornenie vzťahu medzi problémom a jeho možnými faktormi, ktoré ho spôsobujú. Diagram bol vyvinutý japonským vedcom Kaoru Ishikawom v 60. rokoch 20. storočia a je široko používaný vo viacerých odvetviach, najmä v manažmente kvality a výrobných procesoch.

Ako funguje Ishikawa diagram

Ishikawa diagram, známy tiež ako diagram príčin a následkov alebo diagram rybej kosti, je nástroj používaný na identifikáciu, triedenie a zobrazovanie možných príčin konkrétneho problému alebo stavu. Tento diagram bol vyvinutý japonským vedcom Kaoru Ishikawom v roku 1960 a je široko využívaný v rôznych odvetviach na analýzu príčin a následkov.

Ako funguje Ishikawa diagram

Ishikawa diagram má tvar rybej kosti, kde každá „kosť“ predstavuje kategóriu potenciálnych príčin problému. V hlave „ryby“ sa nachádza efekt alebo problém, ktorý sa analyzuje. Hlavné kategórie príčin sú rozvetvené z hlavnej línie a z týchto vetiev vybiehajú menšie kosti, ktoré predstavujú podrobné príčiny problému.

Typické kategórie príčin:

 • Materiály: Problémy s kvalitou alebo charakteristikou materiálov používaných pri výrobe.
 • Metódy: Procesy alebo postupy, ktoré môžu ovplyvniť výsledok.
 • Pracovná sila: Ľudské faktory vrátane schopností, školení a motivácie pracovníkov.
 • Prístroje: Zariadenia a nástroje používané pri procesoch.
  Meranie: Metódy merania a sledovania, ktoré môžu ovplyvniť dáta.
 • Prostredie: Externé faktory ako teplota, vlhkosť alebo pracovné prostredie.

Využitie Ishikawa diagramu

Riešenie problémov:

Ishikawa diagram pomáha tímom efektívne identifikovať koreňové príčiny problémov a určiť, ktoré oblasti potrebujú zlepšenie.

Prevencia chýb:

Pomocou Ishikawa diagramu môžu organizácie predchádzať chybám tým, že systematicky analyzujú faktory, ktoré môžu viesť k problémom.

Zlepšovanie procesov:

Diagram umožňuje tímom vizualizovať vzťahy medzi rôznymi príčinami a ich vplyv na celkový výsledok, čo podporuje hĺbkovú analýzu a následné zlepšenia procesov.

Ishikawa diagram je teda silným nástrojom na zlepšovanie kvality a efektivity v organizáciách, pretože poskytuje jasný a štrukturovaný spôsob, ako rozpoznať a riešiť príčiny problémov.

Využitie Ishikawa diagramu

Ishikawa diagramy, známe aj ako diagramy rybej kosti (fishbone diagram) alebo diagramy príčin a následkov (cause-and-effect diagram), majú široké využitie v rôznych odvetviach a pre rôzne typy problémov. Pozrime sa na niektoré oblasti, kde sú Ishikawa diagramy obzvlášť nápomocné:

Výroba

 • Vysoký výskyt chýb: Identifikovať možné príčiny chýb, ako sú chyby obsluhy strojov, nekvalitné materiály, nevhodné nástroje, nedostatky v nastavení strojov alebo chybné merania.
 • Nízka kvalita produktov: Analyzovať faktory ovplyvňujúce nízku kvalitu, napríklad nekvalitné suroviny, nevhodný výrobný proces, nedostatočná kontrola kvality alebo nekvalifikovaní pracovníci.
 • Zdržania vo výrobe: Zobraziť dôvody, ktoré vedú k meškaniam, ako napríklad poruchy strojov, problémy s dodávkou materiálu, neefektívna logistika alebo nedostatočná komunikácia medzi jednotlivými oddeleniami.

Služby

 • Nespokojnosť zákazníkov: Zistiť dôvody nespokojnosti zákazníkov, ako sú dlhé čakacie doby, neochotný personál, nedostatočný výber produktov alebo nesplnenie sľubov.
 • Nedodržanie termínov: Analyzovať príčiny, prečo spoločnosť nestíha plniť termíny dodania služieb, napríklad nedostatok personálu, zlé plánovanie, problémy s komunikáciou alebo neočakávané udalosti.
 • Chyby v administratíve: Pomôcť identifikovať dôvody vzniku chýb v administratívnych procesoch, ako sú ľudské chyby pri zadávaní údajov, neprehľadné formuláre, nedostatočná kontrola alebo zastarané systémy.

Manažérstvo

 • Nízka produktivita: Zobraziť faktory, ktoré znižujú produktivitu zamestnancov, napríklad nedostatočné školenia, neefektívne pracovné postupy, demotivácia zamestnancov, nevhodné pracovné nástroje alebo rušivé prostredie.
 • Vysoká fluktuácia zamestnancov: Analyzovať dôvody, prečo zamestnanci odchádzajú zo spoločnosti, napríklad nízke mzdy, zlé pracovné podmienky, nedostatok uznania, nejasné smerovanie spoločnosti alebo toxická firemná kultúra.
 • Problémy s komunikáciou: Pomôcť identifikovať prekážky v komunikácii medzi zamestnancami a rôznymi oddeleniami, ako sú nejasné pokyny, nedostatočná informovanosť, rôzne komunikačné kanály alebo informačné silos.

Všeobecne možno povedať, že Ishikawa diagramy sú vhodné pre riešenie akéhokoľvek problému, kde je potrebné identifikovať a vizualizovať jeho potenciálne príčiny.

Výhody využitia Ishikawa diagramov v týchto situáciách:

 • Tímová práca a brainstorming: Ishikawa diagramy podporujú tímovú prácu a brainstorming, pretože umožňujú všetkým členom tímu prispieť svojimi myšlienkami a skúsenosťami.
 • Systematická analýza: Tento nástroj pomáha systematicky identifikovať všetky možné príčiny problému, a to aj tie, ktoré by sa na prvý pohľad mohli zdať nedôležité.
 • Zobrazenie vzťahov: Diagramy jasne zobrazujú vzťahy medzi problémom a jeho potenciálnymi príčinami, čo uľahčuje pochopenie ich súvislostí.
 • Zameranie na koreňové príčiny: Analýza pomocou Ishikawa diagramu pomáha dostať sa k jadru problému a identifikovať jeho koreňové príčiny, nie len jeho symptómy.
 • Efektívnejšie riešenia: Zameranie sa na koreňové príčiny vedie k hľadaniu efektívnejších riešení problému, ktoré majú trvalý charakter.

História

Ishikawa diagram, známy aj ako diagram príčin a následkov alebo diagram rybej kosti, bol vyvinutý japonským vedcom Kaoru Ishikawom v roku 1960. Kaoru Ishikawa, ktorý bol profesorom na Univerzite v Tokiu a významnou postavou v oblasti japonského manažmentu kvality, navrhol tento diagram ako nástroj na zlepšovanie kvality a identifikáciu príčin problémov vo výrobných procesoch.

Začiatky:

Ishikawa sa snažil vytvoriť jednoduchý a intuitívny spôsob, ako personál na všetkých úrovniach organizácie môže identifikovať, triediť a vizualizovať príčiny rôznych problémov. Jeho cieľom bolo uľahčiť komplexné procesy kvality a sprístupniť ich všetkým pracovníkom, nie len kvalitným inžinierom alebo manažérom.

Využitie a popularizácia:

Ishikawa diagram získal popularitu najmä v Japonsku v 60. a 70. rokoch, období, kedy sa japonský priemysel sústredil na zvyšovanie kvality a efektívnosti výroby. Tento nástroj bol kľúčový pre japonský hospodársky rozvoj a pre transformáciu krajiny na lídra v automobilovom a elektronickom priemysle.
Diagram sa stal súčasťou širších filozofií ako Total Quality Management (TQM) a bol integrovaný do rôznych štandardov a metodík kvality po celom svete.

Vplyv a rozšírenie:

Ishikawa diagram sa rozšíril aj mimo Japonska, kde sa stal štandardnou súčasťou nástrojov na riadenie kvality v mnohých odvetviach vrátane výroby, zdravotníctva a informačných technológií.
Jeho jednoduchosť a efektivita v identifikácii koreňových príčin problémov umožnili tímom lepšie rozumieť procesom a vyvíjať účinné riešenia na ich zlepšenie.

Kaoru Ishikawa zomrel v roku 1989, ale jeho dedičstvo v podobe Ishikawa diagramu naďalej ovplyvňuje prístupy k riešeniu problémov a riadeniu kvality na celom svete. Tento diagram je teraz základným nástrojom používaným v mnohých moderných metodikách analýzy a zlepšovania procesov.

Ako vyzerá

Ishikawa diagram, známy aj ako diagram príčin a následkov alebo diagram rybej kosti, má špecifickú a rozpoznateľnú štruktúru, ktorá pomáha analyzovať a zobrazovať príčiny určitého problému alebo efektu. Tu je popis, ako tento diagram vyzerá a ako je štruktúrovaný:

Vizuálna štruktúra Ishikawa diagramu

Hlavná čiara (chrbtica):

Ishikawa diagram sa začína jednou hlavnou horizontálnou čiarou, ktorá predstavuje problém (následok) na jej pravom konci. Tento problém je zároveň cieľom analýzy.

Kategórie príčin (veľké kosti):

Z hlavnej čiary (chrbtice) vybiehajú vetvy, ktoré sa podobajú kostiam ryby a predstavujú hlavné kategórie príčin problému. Tieto vetvy sú zvyčajne usporiadané pod uhlom k hlavnej čiare a sú usporiadané tak, aby boli vizuálne vyvážené po oboch stranách chrbtice.

Podkategórie príčin (menšie kosti):

Od každej hlavnej kategórie príčin sa môžu vetviť ďalšie menšie čiary, ktoré predstavujú špecifické príčiny alebo faktory, ktoré prispievajú k hlavnej príčine. Tieto môžu mať ďalšie podúrovne, čím sa diagram stáva detailnejším a komplexnejším.

Typické kategórie príčin:

Bežne používané kategórie príčin v Ishikawa diagrame zahŕňajú, ale nie sú obmedzené na: Materiály, Metódy, Pracovná sila, Prístroje, Meranie, a Prostredie. Každá z týchto kategórií môže byť prispôsobená konkrétnemu kontextu a potrebám analýzy.

Postup pri vytváraní Ishikawa diagramu

Vytvorenie Ishikawa diagramu, známeho tiež ako diagram príčin a následkov alebo diagram rybej kosti, je systematický proces, ktorý pomáha tímom efektívne identifikovať rôzne potenciálne príčiny problému a analyzovať ich. Tu je krok za krokom návod, ako vytvoriť Ishikawa diagram:

Krok 1: Definícia problému

Začnite s jasnou a konkrétnou definíciou problému, ktorý chcete riešiť. Tento problém bude zobrazený na pravej strane diagramu, na konci hlavnej čiary (chrbtice).

Krok 2: Nakreslenie chrbtice diagramu

Nakreslite dlhú horizontálnu čiaru na list papiera alebo digitálne pracovné plátno. Na pravom konci tejto čiary napíšte definovaný problém.

Krok 3: Identifikácia hlavných kategórií príčin

Okolo chrbtice rozmiestnite vetvy, ktoré predstavujú hlavné kategórie príčin. Tieto vetvy sú zvyčajne usporiadané pod uhlom k hlavnej čiare a rozdelené na dve strany. Typické kategórie môžu zahŕňať Materiály, Metódy, Pracovná sila, Prístroje, Meranie, Prostredie, alebo iné prispôsobené kategórie relevantné pre váš problém.

Krok 4: Pridanie podkategórií príčin

Z každej hlavnej kategórie vedú menšie vetvy, ktoré predstavujú konkrétnejšie príčiny prispievajúce k problému. Tento krok umožňuje tímu rozbiť každú hlavnú kategóriu na špecifické faktory, ktoré môžu byť príčinou hlavného problému.

Krok 5: Brainstorming a diskusia

Zorganizujte brainstormingové sedenia s tímom, aby ste diskutovali o možných príčinách a pridali ich do diagramu. Tento krok je dôležitý na zabezpečenie, že všetky relevantné faktory sú zahrnuté a správne kategorizované.

Krok 6: Revízia a analýza diagramu

Po pridaní všetkých príčin prehodnoťte diagram, aby ste sa uistili, že všetky informácie sú presné a úplné. Analyzujte vzťahy medzi príčinami a určte, ktoré z nich majú najväčší vplyv na problém.

Krok 7: Identifikácia koreňových príčin a akčný plán

Identifikujte koreňové príčiny problému a navrhnite akčné plány na ich adresovanie. Tento krok by mal zahŕňať konkrétne opatrenia, ktoré tím môže podniknúť na odstránenie alebo minimalizáciu týchto príčin.

Krok 8: Implementácia a monitoring

Implementujte navrhnuté riešenia a pravidelne monitorujte proces, aby ste zistili, či došlo k zlepšeniam. 

Tento proces nie len pomáha tímom hlbšie pochopiť príčiny problémov, ale tiež poskytuje štruktúrovaný prístup k ich riešeniu, čo vedie k zlepšeniu procesov a celkovej kvalite výstupov.

O autorovi

RNDr. Milan Fraňo, PhD.

HEAD of SEO, web editor, co-founder wooacademy

Môj príbeh SEO špecialistu

seo-specialista-milan-frano

Zanechajte nám kontaktné informácie a pripravíme cenovú ponuku na mieru ?

Marketingové služby na mieru, ozvite sa!

Meno
Field is required!
Field is required!
Email
zadajte platnú emailovú adresu
zadajte platnú emailovú adresu
Telefónne číslo
Field is required!
Field is required!
doména
Field is required!
Field is required!
Správa
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!