Skip to content
Licenčné podmienky aplikácie Tieto Licenčné podmienky (ďalej len LP) upravujú zmluvný vzťah a podmienky používania aplikácie wooacademy solution a jeho platených súčastí (Domain verification AddOn, CAPI AddOn , GDPR AddOn), vytvorených poskytovateľom.
Čl. I. Vymedzenie základných pojmov
 1. Aplikácia – rozšírenie pre WordPress (tzv. plugin)
 2. Poskytovateľ: wooacademy company s. r. o., Fialková 1197/21A 900 44 Tomášov, IČO53243871, DIČ2121319299, IČ DPHSK2121319299, registrácia od 16.4.2021  (Ďalej len ako poskytovateľ)
 3. Nadobúdateľ – fyzická alebo právnická osoba, ktorá nadobudla od Poskytovateľa Aplikáciu a zaplatením za Aplikáciu vyjadrí súhlas s týmito LP.
Čl. II. Ochrana osobných údajov
 1. Poskytovateľ týmto prehlasuje, že všetky osobné údaje, ktoré používateľ poskytne poskytovateľovi, resp. ktoré poskytovateľ vyžaduje v rámci registrácie na internetovej stránke www.wooacademy.sk, sú vyžiadané a budú spracované a použité len na plnenie účelu zmluvného vzťahu medzi prevádzkovateľom a užívateľom a to v súlade so zákonom č.428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov. Pri registrácií sa vyžadujú od používateľa osobné údaje v rozsahu a obsahu uvedenom v registračnom formulári. Používateľ registráciou súhlasí s uložením svojich osobných údajov pre uvedený účel a je oprávnený kedykoľvek do nich nazrieť. Poskytovateľ dodržuje pravidlá o ochrane údajov týkajúce sa osobných údajov užívateľa a disponuje s nimi dôverne.
 2. Používateľ súhlasí so spracovaním osobných údajov a ich uložením do internej databázy zákazníkov poskytovateľa.
Čl. III. Licenčná zmluva
 1. Zmluvnými stranami licenčnej zmluvy sú Poskytovateľ a Nadobúdateľ tak, ako je uvedené v článku I. týchto LP.
 2. Vyjadrením súhlasu s týmito LP vzniká medzi poskytovateľom a nadobúdateľom aplikácie zmluvný vzťah licenčnej zmluvy, na základe ktorej poskytovateľ udeľuje nadobúdateľovi obmedzenú, neprenosnú a nevýhradnú licenciu na použitie aplikácie. Nadobúdateľovi tým nevznikajú žiadne práva spojené s autorským dielom.
 3. Nadobúdateľ spolu s objednaním aplikácie súhlasí, že nebude službu poskytovať tretím osobám.
 4. Zmluva medzi poskytovateľom a nadobúdateľom podľa týchto LP sa uzatvára na dobu neurčitú.
Čl. IV. Predmet zmluvy
 1. Tento plugin (rozšírenie) umožňuje prepojenie Facebook Conversion API, Facebook verifikáciu domény, vytvorenie cookie lišty a menežovanie s cookies súborami na internetovej stránke.
 2. Nadobúdateľ môže rozšíriť plugin o rozšírenia (addon pluginu) v zmysle cenníka iba ak má platný plugin. Rozšírenie pluginu nie sú povinné.
 3. Služby podpory k pluginu si upraví poskytovateľ s nadobúdateľom samostatnou dohodou podľa cenníka ostatných služieb.
Čl. V. Práva a povinnosti Nadobúdateľa
 1. Nadobúdateľ je povinný pri objednávke aplikácie korektne vyplniť svoje kontaktné údaje pre účely fakturácie a komunikáciu s poskytovateľom. Nadobúdateľ je povinný udržiavať svoje kontaktné údaje vždy aktuálne.
 2. Nadobúdateľ má právo upravovať aplikáciu podľa svojich potrieb, ale sa zaväzuje, že takto upravenú aplikáciu nebude distribuovať ako samostatnú aplikáciu alebo časť (časti) aplikácie, sublicencovať, prenajímať alebo požičiavať akúkoľvek časť aplikácie, upravovať alebo odstraňovať akékoľvek copyrighty z ktoréhokoľvek súboru v rámci aplikácie.
 3. Nadobúdateľ sa zaväzuje aplikáciu chrániť pred neodbornými zásahmi tretích osôb, ako aj ďalšími skutočnosťami, ktoré by mali za následok poškodenie alebo znehodnotenie aplikácie.
 4. Nadobúdateľ mal možnosť vyskúšať a otestovať si aplikáciu v skutočných praktických podmienkach prostredníctvom testovacej verzie (demo) na stránkach www.wooacademy.sk.
Čl. VI. Práva a povinnosti poskytovateľa
 1. Poskytovateľ dáva nadobúdateľovi súhlas používať aplikáciu v súlade s účelom podľa čl. IV.
 2. Poskytovateľ nezodpovedá za chyby aplikácie, ktoré by vznikli v dôsledku jeho nesprávneho používania (napr. zmazanie, prepísanie, napadnutie vírusmi), ďalej za chyby spôsobené treťou osobou alebo udalosťou, za ktorú tretia osoba zodpovedá, prípadne za chyby spôsobené neodvrátiteľnou okolnosťou.
 3. Rovnako poskytovateľ nezodpovedá za správnosť výsledkov a údajov dosiahnutých pri aplikácii v konkrétnych prípadoch, ak majú povahu chýb celkom zrejmých, tj. chýb, ktoré možno zistiť obvyklým prekontrolovaním celého postupu používania. To platí aj vtedy, ak boli spôsobené chybou v aplikácii.
 4. Poskytovateľ má právo odobrať súhlas na používanie aplikácie nadobúdateľovi v prípade, ak nadobúdateľ porušuje tieto LP, poruší autorské práva poskytovateľa, poškodzuje dobré meno poskytovateľa alebo umožní využitie aplikácie inej neoprávnenej osobe. Nadobúdateľ nemá nárok na vrátenie zaplatenej odmeny za licenciu alebo služby.
 5. Poskytovateľ má právo na zmenu týchto licenčných podmienok a je povinný o tom vopred informovať používateľa emailom.
Čl. VII. Cena predmetu zmluvy a platobné podmienky
 1. Ceny za aplikáciu sa riadia podľa platného cenníka zverejneného na webových stránkach poskytovateľa.
 2. Prístup k stiahnuteľnej verzii aplikácie je podmienený jej objednaním nadobúdateľom a uhradením ceny.
 3. Platba je vždy uhrádzaná vopred vo forme predplatného, je nevratná a považuje sa za uhradenú jej pripísaním na účet poskytovateľa.
 4. Poskytovateľ má právo odmietnuť poskytnúť aplikáciu nadobúdateľovi, ktorý nemá riadne uhradený poplatok za ostatné služby podľa platného cenníka.
 5. Iné služby si upraví poskytovateľ s nadobúdateľom samostatnou dohodou podľa platného cenníka ostatných služieb.
 6. Nadobúdateľ si môže kedykoľvek zmeniť typ aplikácie, tzn. prejsť na vyšší typ aplikácie, než ten, ktorý má v danú chvíľu predplatený. Zmena typu aplikácie sa uskutoční po úhrade služby a jej pripísaní na účet poskytovateľa.
Čl. VIII. Ukončenie licencie
 1. Táto licencia zaniká na základe dohody nadobúdateľa a poskytovateľa dohodnutým dňom, alebo odstúpením od licenčnej zmluvy zo strany poskytovateľa z dôvodu jej podstatného porušenia, za ktoré sa považuje konanie uvedené v bode čl.VI. bode 4. týchto LP. Odstúpenie od licencie nadobúda právne účinky dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy nadobúdateľovi licencie. Pokiaľ sa nadobúdateľ a poskytovateľ nedohodnú inak, tak nadobúdateľ nemá pri zániku licencie nárok na vrátenie zaplatenej odmeny za licenciu alebo službu s ňou spojenú.
 2. Nadobúdateľ je povinný nahradiť poskytovateľovi škodu, ktorú mu spôsobil používaním aplikácie v rozpore s LP za bezdôvodné obohatenie, ktoré tým získal.
Čl. IX. Záverečné ustanovenia
 1. Všetky informácie, ktoré nadobúdateľ poskytne v súvislosti s používaním programu sú dôverné a tvoria predmet obchodného tajomstva v zmysle § 17 až 20 a § 271 zákona č. 513/1991 Obchodného zákonníka.
 2. Právne vzťahy neupravené týmito LP sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 3. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zmeny LP.
 4. Aktuálne LP sú zverejnené na internetovej stránke poskytovateľa www.wooacademy.sk. Tieto LP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1.8.2021 a platia do vydania nových licenčných podmienok.