Skip to content

Slovné druhy

Obsah článku

RNDr. Milan Fraňo, PhD. - SEO špecialista a web editor - wooacademy

O autorovi článku

RNDr. Milan Fraňo, PhD. – SEO špecialista a web editor wooacademy
RNDr. Milan Fraňo, PhD. - SEO špecialista a web editor - wooacademy

O autorovi článku

RNDr. Milan Fraňo, PhD. – SEO špecialista a web editor wooacademy

☕Páčil sa vám článok? Podporte nás likom na YouTube kanál alebo kúpou kávy.

⭐ zhrnutie

V slovenčine rozlišujeme 10 slovných druhov. 

 

Koľko slovných druhov máme v Slovenčine?

V slovenčine rozlišujeme 10 slovných druhov. 

 

Aké slovné druhy v Slovenčine poznáme? 

1. Podstatné meno (substantivum)

Označuje osoby, zvieratá, veci, javy a abstraktné pojmy. (napr. chlapec, pes, stôl, voda, láska)

2. Prídavné meno (adjektivum)

Vyjadruje vlastnosti a znaky predmetov. (napr. veľký, pekný, zelený, ťažký, múdry)

3. Číslovka (numerale)

Označuje počet, poradie a mieru. (napr. jeden, druhý, desať, prvý, pol)

4. Zámeno (pronomen)

Nahrádza podstatné meno, prídavné meno alebo číslovku. (napr. ja, ty, on, ten, môj, náš, tri)

5. Sloveso (verbum)

Vyjadruje dej, činnosť alebo stav. (napr. spievať, čítať, písať, spať, existovať)

6. Príslovka (adverbium)

Vyjadruje bližšie určenie deja, vlastnosti alebo stavu. (napr. rýchlo, dnes, tu, dobre, veľmi)

7. Predložka (praepositio)

Vyjadruje vzťah medzi vetnými časťami. (napr. v, na, s, o, z, pre)

8. Spojka (conjunctio)

Spája vetné časti alebo vety. (napr. a, ale, lebo, aby, keď, ak)

9. Častica (partikul)

Vyjadruje postoj hovoriaceho k výpovedi. (napr. áno, nie, iste, snáď, nech)

10. Citoslovie (interjekcia)

Vyjadruje citové reakcie a vôľové prejavy. (napr. ach, ej, aha, fuj, brrr)

 

Rody

Dôležitá je aj gramatická kategória rodu:

Mužský rod (mužský)
Ženský rod (ženský)
Stredný rod (stredný)

A gramatická kategória čísla

Jednotné číslo (singulár)
Množné číslo (plurál)

Načo sa učia slovné druhy?

Učenie sa slovných druhov má viacero výhod:

1. Zlepšuje gramatiku:

Pochopenie slovných druhov a ich gramatických kategórií (rod, číslo) nám umožňuje správne tvoriť vety a gramatické tvary.
Pomáha nám vyhnúť sa gramatickým chybám, ako je nesprávny pád, číslo alebo rod.

2. Zlepšuje porozumenie textu:

Keď vieme, aký je slovný druh slova, vieme ľahšie pochopiť jeho význam a funkciu vo vete.
To nám umožňuje lepšie porozumieť textu a jeho významu.

3. Zlepšuje vyjadrovanie:

Pochopenie slovných druhov nám umožňuje vyberať slová s väčšou presnosťou a efektívnosťou.
To nám umožňuje vyjadrovať sa jasnejšie a presnejšie.

4. Uľahčuje učenie sa cudzích jazykov:

Slovné druhy sú univerzálnou gramatickou kategóriou, ktorá sa vyskytuje vo väčšine jazykov.
Pochopenie slovných druhov v slovenčine nám uľahčuje učenie sa slovných druhov v cudzích jazykoch.

5. Rozvíja kognitívne schopnosti:

Učenie sa slovných druhov a ich pravidiel rozvíja naše analytické a logické myslenie.
To nám umožňuje lepšie sa orientovať v jazyku a jeho systéme.
Okrem týchto výhod sa učenie slovných druhov môže stať aj zábavou:

Existuje mnoho hier a aktivít, ktoré nám pomôžu naučiť sa slovné druhy zábavnou formou. Učenie sa slovných druhov môže byť aj cestou k hlbšiemu pochopeniu krásy a bohatstva slovenského jazyka. Slovné druhy sú základným pilierom gramatiky a ich učenie sa je dôležité pre každého, kto chce hovoriť a písať správne a efektívne.

 

V ktorej triede sa učia slovné druhy?

Slovné druhy sa učia v rôznych triedach na základnej škole, ale aj na strednej škole.

Na základnej škole:

  • 2. ročník: Žiaci sa učia rozlišovať podstatné mená, prídavné mená a slovesá.
  • 3. ročník: Žiaci sa učia rozlišovať číslovky, zámená a príslovky.
  • 4. ročník: Žiaci sa učia rozlišovať predložky, spojky a častice.
  • 5. ročník: Žiaci si prehlbujú znalosti o slovných druhoch a učia sa o ich gramatických kategóriách.

Na strednej škole:

  • Gymnázium: Slovné druhy sa preberajú v 1. ročníku v rámci predmetu slovenský jazyk a literatúra.
  • Stredné odborné školy: Slovné druhy sa preberajú v 1. ročníku v rámci predmetu slovenský jazyk.
  • Učebné osnovy a obsah výučby sa na rôznych školách a v rôznych ročníkoch môže mierne líšiť.

O autorovi

RNDr. Milan Fraňo, PhD.

HEAD of SEO, web editor, co-founder wooacademy

Môj príbeh SEO špecialistu

seo-specialista-milan-frano

Naplánuj si konzultáciu
s našimi profesionálmi.

grafik-wooacademy

Art Director – grafika & fotky & videá

facebook-specialista-wooacademy

Director of Global Growth & Marketing – social marketing

konzultacia social kampane

Facebook marketing partner – social marketing

seo-webináre-wooacademy

HEAD of SEO a web editor – weby & SEO

Zanechajte nám kontaktné informácie a pripravíme cenovú ponuku na mieru ?

Marketingové služby na mieru, ozvite sa!